Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Autorem zmian jest minister rolnictwa i rozwoju wsi. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca.

Nowe rozwiązanie przewiduje, że sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, będą otrzymywać świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana.

Z założeń do tych zmian wynika, że nowe świadczenie ma być formą docenienia pracy społecznej sołtysów, którzy poza swoją zwykłą zawodową aktywnością organizują zebrania wiejskie i wykonują ich uchwały, zarządzają mieniem komunalnym i gminnym, inkasują podatki lokalne czy dostarczają nakazy podatkowe. Sołtys organizuje również życie społeczno-kulturalne na wsi. Ta funkcja nie stanowi jednak tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia.

Rząd proponuje, aby sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, otrzymali świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana. W praktyce oznacza to konieczność przepracowania przez takie osoby dwóch i pół kadencji, gdyż pomimo wydłużenia w 2018 r. z czterech do pięciu lat kadencji organów samorządowych w wielu statutach sołeckich nadal funkcjonują czteroletnie kadencje sołtysów. W najlepszej sytuacji są sołtysi, których kadencja została powiązana z kadencją rady gminy, co po zmianach dotyczących organów samorządowych spowodowało wydłużenie także ich kadencji do pięciu lat.

Osoba, która wypracuje wymagany przez nowe przepisy staż i ukończy 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, będzie mogła złożyć wniosek do KRUS w sprawie przyznania dodatku. KRUS zajmie się też wypłatą tego świadczenia. Szacuje się, że uprawnionych do wypłaty może być nawet 8 tys. osób, które w większości są ubezpieczone w KRUS, która i tak im będzie wypłacała emeryturę rolniczą po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Wzór wniosku zostanie określony w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Do wniosku trzeba będzie dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym sołtys pełnił swoją funkcję.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2023 r. ©℗