Decyzje o warunkach zabudowy będą ważne tylko dwa lata. Taka zmiana ma zwiększyć pewność inwestorów, że w czasie kompletowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę gmina nie zmieni zdania co do sposobu zagospodarowania terenu.
Minister infrastruktury i rozwoju przygotował projekt nowelizacji ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Powodem zmian jest dostosowanie przepisów tej ustawy do przyjętej 13 grudnia 2011 r. przez Radę Ministrów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. W dokumencie tym zwrócono uwagę na to, że postępujące rozproszenie zabudowy powoduje dodatkowe koszty dla samorządów. Są one bowiem zobowiązane do ponoszenia kosztów budowy oraz eksploatacji dróg, kanalizacji, wodociągów oraz sieci gazowych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych oraz oświetleniowych. Dodatkowo pojawia się problem utrzymania placówek ochrony zdrowia oraz małych szkół. W tym ostatnim przypadku odległość między domem ucznia a placówką oświatową nie może przekraczać 3 km. Określa to obowiązująca ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). Z tego właśnie powodu – zdaniem rządu – gminy powinny dążyć do zwiększenia liczby zabudowy na już uzbrojonych terenach. Aby to ułatwić, resort proponuje ograniczenie ważności decyzji dotyczących warunków zabudowy tylko do dwóch lat. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów takie dokumenty nie mają ograniczonego terminu obowiązywania. Tym samym wydane warunki zabudowy mogą zawierać nieaktualne informacje, które praktycznie uniemożliwiają inwestorowi uzyskania pozwolenia na budowę.
Jednocześnie strona rządowa chce znieść możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, a także instalacji odnawialnych źródeł energii oraz innych mikroinstalacji. Taka zmiana ustawy wynika z faktu, że tego typu inwestycje w sposób wyjątkowo silny oddziaływają na przestrzeń.
Projekt ustawy zakłada także, że każda wydana przez samorząd decyzja o warunkach zabudowy będzie musiała zawierać uzasadnienie, nawet wówczas jeśli jest ona zgodna z wnioskiem inwestora. To zobowiąże gminy do przedstawienia aktualnego stanu faktycznego obowiązującego na terenie przyszłej inwestycji. Dodatkowo rozważane jest wprowadzenie ograniczenia, które zakłada, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwa jest tylko jednorazowa rozbudowa lub przebudowa już istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.
Nowe przepisy mają na celu zachęcenie gmin do uzupełniania istniejącej zabudowy, a nie wyznaczania nowych terenów pod zabudowę. Resort liczy, że w ten sposób zostaną ograniczone koszty społeczne i ekonomiczne związane z budową nowej infrastruktury technicznej.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do konsultacji społecznych