Wójt gminy przygotował projekt zmiany uchwały budżetowej. Planuje zmniejszyć przychody z kredytu długoterminowego (na pokrycie deficytu) z 2 mln do 1 mln zł w 2023 r., zamierza bowiem wyasygnować dodatkowe środki własne. Czy w tej sytuacji należy również zmienić limit zobowiązań z tytułu ww. kredytu, który jest na poziomie 2 mln zł?

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Kredyt ten zaś jest jednym z rodzajów przychodów budżetu JST, który może służyć pokryciu deficytu budżetu (ma to podstawy normatywne w art. 217 ust. 2 u.f.p.).

Co się ujmuje w uchwale

Istotne znaczenie w odpowiedzi na powyższe pytanie ma także art. 212 u.f.p. Dotyczy on bowiem zarówno kwestii przychodów (m.in. z kredytów), jak i wspomnianych w zapytaniu limitów zobowiązań z tytułu kredytów. W ust. 1 postanowiono, że „uchwała budżetowa określa:
1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
6a) limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6;
7) kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji;
8) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;
9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
10) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego”.

Jedno wymusza drugie

Z pytania wynika, że burmistrz przewiduje zmniejszenie potrzeb kredytowych w budżecie z 2 mln zł do 1 mln zł. W konsekwencji stan przychodów budżetu ulegnie zmianie, a ściślej rzecz ujmując, ulegnie zmniejszeniu. Wobec tego operacji powinna towarzyszyć odpowiednia korekta limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów. Limit nie może być bowiem zawyżony w stosunku do danego rodzaju przychodu. Pozostawienie limitu bez zmian stanowiłoby naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
Zbliżone rodzajowo naruszenie zostało stwierdzono w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 21 czerwca 2022 r. (nr 15.251.2022; warszawa.rio.gov.pl). Stwierdzono w niej: „W badanej uchwale Rada Miasta (…) zmniejszyła przychody z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 2 500 000,00 zł. Jednocześnie Rada Miasta (…) nie zmieniła wysokości limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu określonego (…) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na (…) rok, który został ustalony w wysokości 9 498 800,00 zł. W konsekwencji powyższy limit zobowiązań jest wyższy o 2 500 000 zł niż zaplanowany ‒ w badanej uchwale ‒ kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu”. W ocenie RIO niedostosowanie wysokości ww. limitu zobowiązań do zmiany wysokości przychodów z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dokonanej badaną uchwałą narusza art. 212 ust. 1 pkt 6 u.f.p., zgodnie z którym uchwała budżetowa określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 tej ustawy.
Podsumowując, w sytuacji przedstawionej w pytaniu konieczne jest wprowadzenie korekty w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową. Skoro zmniejszono pozycję przychodów (kredyty), to należy zmniejszyć adekwatnie limit zobowiązań. ©℗
Podstawa prawna
art. 72 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 90, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 217 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2414)