Przy ubieganiu się o dofinansowania do wynagrodzeń dopuszczalne jest łączenie dwóch ważnych orzeczeń, z których jedno ma korzystniejszy, wyższy stopień niepełnosprawności, a drugie wskazuje na występowanie schorzenia szczególnego uprawniającego do otrzymania wyższej dopłaty do pensji.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja zwraca uwagę, że czasem zdarza się tak, że niepełnosprawny pracownik dysponuje dwoma aktualnymi orzeczeniami o niepełnosprawności (drugie z nich nie skutkuje utratą ważności tego pierwszego), przy czym np. zgodnie z pierwszym orzeczeniem został on zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnoprawności, a drugie wskazuje, że ma on lekki poziom dysfunkcji zdrowotnej oraz podany kod 02-P będący symbolem choroby psychicznej.
OBPON.org zapytał PFRON, czy jest możliwe wykazywanie i pobieranie dofinansowania na podstawie obydwu dokumentów. Jest to o tyle istotne, że na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracodawcy przysługuje wyższe dofinansowanie (1,2 tys. zł), niż gdy ma on lekką dysfunkcję zdrowotną (450 zł). Choroba psychiczna należy natomiast do schorzeń szczególnych, przy których art. 26a ust. 1b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) przewiduje prawo do uzyskania zwiększonej dopłaty do pensji (o 600 zł, 900 zł lub 1,2 tys. zł przy odpowiednio lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).
PFRON, powołując się na stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), wyjaśnia, że w kontekście dofinansowań do wynagrodzeń istnieje możliwość łączenia stopnia niepełnosprawności i schorzenia szczególnego z różnych orzeczeń. Może bowiem powstać sytuacja, że w odniesieniu do pewnego okresu stopień niepełnosprawności będzie wynikał z jednego orzeczenia, a schorzenie szczególne z drugiego. Jeżeli więc jednym ważnym orzeczeniem został ustalony lekki stopień niepełnosprawności ze schorzeniem 02-P, a w drugim ważnym dokumencie widnieje umiarkowany poziom dysfunkcji zdrowotnej, to pracodawca może ubiegać się o dopłatę dla stopnia umiarkowanego ze schorzeniem szczególnym (1,2 tys. zł + 900 zł = 2,1 tys. zł).
Fundusz dodaje, że w takich przypadkach należy mieć na uwadze zasady wliczania do stanu zatrudnienia. Artykuł 2a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zakłada, że osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną. Wspomniany przepis ma zastosowanie również do dokumentów potwierdzających występowanie u pracownika schorzeń, o których mówi art. 26a ust. 1b. To oznacza, że schorzenie szczególne może być wykazywane (łączone) z rozstrzygnięciem pochodzącym z innego orzeczenia, od daty dostarczenia pracodawcy orzeczenia z tą chorobą.
OBPON.org zapytał też PFRON, czy zasada łączenia orzeczeń działa również w odniesieniu do art. 21 ust. 4 ustawy. Pozwala on na obniżenie 6-proc. wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, gdy pracodawca zatrudnia osoby z chorobami wymienionymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 września 1998 r. (Dz.U. poz. 820 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy dotyczącego ustalania wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników na potrzeby udzielania ulg we wpłacie na PFRON. Jednak w tej kwestii fundusz poinformował, że przekaże odpowiedź w późniejszym terminie. ©℗