Z pytania wynika, że gmina zamierza ustalić zasady udzielania dotacji na cele związane z rozwojem sportu na jej terenie. Tego typu dotacje mogą być udzielane w różnych sferach funkcjonowania administracji samorządowej, a jedną z nich jest sfera kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Z art. 126 ustawy o finansach publicznych wynika, że dotacje to „podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych”.

Podstawa do ustalenia