Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, który zakłada że uchodźcy przebywający w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania będą pokrywać część kosztów, związaną z zakwaterowaniem i wyżywieniem, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Rząd chce, aby obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, uczestniczyli w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem" – czytamy w komunikacie.

Dookreślone zostanie także wypłacanie obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych, takich jak np. „500+" czy „300+". Jednocześnie, w 2023 r. kontynuowane będzie finansowe wsparcie z budżetu państwa dla samorządów, jeśli chodzi o dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy, podano także.

Projektowane rozwiązania:

- obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, mają partycypować w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem.

- jeżeli ich pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, będą pokrywać 50% kosztów pomocy – nie więcej jednak niż 40 zł za osobę dziennie.

- osoby, które będą mieszkać powyżej 180 dni – 75% kosztów, nie więcej jednak niż 60 zł za osobę dziennie.

- zwolnione z tego mają być osoby, które nie są w stanie podjąć pracy, np. ze względu na niepełnosprawność, wiek, trudną sytuację życiową, ciążę czy konieczność sprawowania opieki nad dziećmi.

- wprowadzone zostanie także powiązanie możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania – w okresie dłuższym niż 120 dni od przybycia do Polski – od posiadania numeru PESEL.

- dookreślone zostanie wypłacanie świadczeń rodzinnych, jakie obywatele Ukrainy mogą pobierać w Polsce. Chodzi np. o „500+", „300+" czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie otrzymywał dane z rejestru Straży Granicznej, dotyczące daty każdorazowego wjazdu i wyjazdu z Polski obywatela Ukrainy).

- w 2023 r. rząd będzie kontynuował finansowe wsparcie dla samorządów, jeśli chodzi o dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy (m.in. koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami oraz zapewnieniem korzystania z wychowania przedszkolnego, wsparcie finansowe będzie także dotyczyło publicznych szkół policealnych, szkół dla dorosłych oraz branżowych szkół II stopnia, w których kształcą się słuchacze z Ukrainy, przybyli do Polski w związku z wojną).

Nowe rozwiązania wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Obowiązek partycypacji w kosztach pobytu dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, wejdzie w życie 1 marca 2023 r.

(ISBnews)