Już od nowego roku zmienią się nazwy miejscowości w 225 gminach. Regulacje obejmą ponad 2,6 mln mieszkańców. W niektórych przypadkach będzie konieczna wymiana dokumentów i szyldów. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych. Ma ono wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Resort podkreśla, że wszystkie ujęte w projekcie zmiany są realizacją wniosków gmin przekazanych za pośrednictwem wojewodów. – Postulowane zmiany dotyczą 720 przypadków, w tym: ustalenia 7 nazw miejscowości, 10 nazw obiektów fizjograficznych, 228 zmian nazw lub rodzajów miejscowości, zniesienia 475 nazw miejscowości na terenie 225 gmin, 146 powiatów w 16 województwach – wylicza MSWiA.
Chodzi przede wszystkim o nazwy wsi i osad. I tak dla przykładu wieś Zagacie (woj. lubelskie) otrzyma nową nazwę Zahacie, natomiast Czarny Las-Kolonia przekształci się w Czarny Las. Z kolei osada Ludomicko (woj. wielkopolskie) otrzyma nazwę Ludomicko-Gajówka, a Sulejewo przekształci się w Sulejewo-Folwark. W tym ostatnim przypadku zmiana uzasadniona jest tym, że nowa forma w praktyce używana jest od wielu lat. Zgodnie z tą nazwą sporządzane są akty notarialne i inne dokumenty urzędowe czy prowadzona jest ewidencja ludności. Mimo to w urzędowym wykazie nazw miejscowości wieś ta figuruje jako Sulejewo.
MSWiA zaznacza, że wszystkie wskazane w projekcie zmiany zostały poddane konsultacjom z mieszkańcami i większość uczestników je poparła. We wszystkich przypadkach zostały spełnione wymogi ustawowe dotyczące uzyskania opinii właściwych rad gmin, powiatów i wojewodów oraz powiatowych służb geodezyjno-kartograficznych.
Resort szacuje wydatki samorządów związane ze zmianami na kwotę ok. 100,2 tys. zł. Będą one dotyczyły m.in. wykonania nowych szyldów, pieczęci urzędowych (np. dla szkół), tablic z numerami porządkowymi nieruchomości, znaków informacyjnych na drogach gminnych i powiatowych oraz przeprowadzenia zmian w dokumentacji geodezyjnej. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji