Kierujący instytucjami państwowymi i samorządowymi z reguły pamiętają o ciążącym na nich prawnym obowiązku zawiadomienia o przestępstwie wynikającym z art. 304 par. 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1375, ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1855; dalej: k.p.k.). Przepis ten nakłada na burmistrzów, starostów i marszałków obowiązek niezwłocznego zawiadomienia prokuratora lub policji w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością dowiedzą się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Dodatkowo przepis wymaga, by osoby te podjęły działania, które mają nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia. Wprawdzie prokuratura ani policja nie publikują, ile zgłoszeń od JST wpływa każdego roku, jednak wiele wskazuje, że po 13 października 2022 r. liczba ta może się istotnie zwiększyć. A to za sprawą nowelizacji przepisów k.h.s., która weszła w życie 13 października 2022 r. (dokonanej ustawą o zmianie ustawy ‒ Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw). Nakłada ona bowiem na członków rad nadzorczych spółek komunalnych, będących jednocześnie osobami uprawnionymi do występowania w imieniu jednostek samorządu terytorialnego lub pełniących w nich funkcje kierownicze, prawny obowiązek zawiadamiania właściwych organów, jeśli dojdzie do naruszenia postanowień k.s.h. w zakresie udostępniania dokumentów, sprawozdań czy informacji na żądanie rady nadzorczej przez zarząd spółki, jej pracowników czy współpracowników. [ramka 1]