Ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185; dalej: tarcza prawna) wprowadziła rozwiązanie, zgodnie z którym o zdalnym trybie obrad organu uchwałodawczego jednostki samorządu terytorialnego decydować ma cała rada, a nie jak dotychczas jej przewodniczący. To oznacza istotną nowość. Do tej pory obradowanie w zdalnym trybie zarządzała osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu JST lub innemu organowi działającemu kolegialnie - tak wynikało z art. 15zzx ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2185; dalej: specustawa o COVID-19). Od 10 listopada taka regulacja - wprowadzona na czas zagrożenia epidemią - to już przeszłość. Wchodzący tego dnia w życie art. 45 tarczy prawnej zmienił bowiem brzmienie art. 15zzx ust. 2 specustawy o COVID-19 i przesądził nie tylko to, że rada ma zdecydować o obradach online kolegialnie, ale że ma zrobić to w głosowaniu jawnym. Ponadto w art. 77 tarczy prawnej wskazano, że organ stanowiący JST albo inny organ działający kolegialnie może „zdecydować o rezygnacji ze zdalnego trybu obradowania zarządzonym w trybie art. 15zzx ust. 2 ustawy zmienianej w art. 45, w brzmieniu dotychczasowym”.
Ocena ekspertów co do rozwiązania przewidzianego w art. 45 i art. 77 tarczy prawnej jest podzielona. Pojawiło się ono w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie - nie było go w pierwotnym projekcie, dlatego brak jest jego szczegółowego uzasadnienia. Jedni uważają, że oddanie decyzji zdalnego obradowania radzie jest rozwiązaniem niefunkcjonalnym, gdyż rada będzie musiała się najpierw spotkać stacjonarnie, by zadecydować o zdalnym posiedzeniu. Drudzy natomiast twierdzą, że mechanizm uniemożliwi częste dziś przypadki nadużywania zdalnych posiedzeń i wykorzystywania ich do blokowania odwołania przewodniczącego z tej funkcji.