Przyjęta przez nią uchwała to kompleksowy dokument, w którym zostały zaproponowane rozwiązania mające przeciw działać niekorzystnym trendom w obszarze demografii. Strategia została opracowana na podstawie analizy różnych czynników, które mają wpływ na dzietność w Polsce. W efekcie sformułowane zostały trzy cele szczegółowe, a w ich ramach wyodrębnione zostały kierunki określonych działań.
Pierwszym celem ma być wzmocnienie rodziny. W tym elemencie strategii przewidziane jest wsparcie w zakresie potrzeb mieszkaniowych, m.in. poprzez zwiększanie podaży mieszkań i domów oraz zdolności finansowej rodzin, które chcą kupić pierwsze mieszkanie lub dom albo chcą je zmienić na większe, z uwagi na plany posiadania kolejnego dziecka oraz działania służące zabezpieczeniu finansowemu rodzin, takie jak np. rozwijanie systemu podatkowego, aby lepiej uwzględniał fakt posiadania większej liczby dzieci i związanych z tym wydatków, dalsze udoskonalanie i zwiększanie efektywności systemu transferów rodzinnych (opartego przede wszystkim na realizacji programu 500+). Ponadto pierwszy cel strategii zakłada wsparcie trwałości rodzin, popularyzację kultury sprzyjającej rodzinie, a także wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny.