Możliwość dofinansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD) z budżetów województw oraz ustalanie wysokości opłat za egzaminy na prawo jazdy i wynagrodzeń dla egzaminatorów przez sejmiki województw wprowadza nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, przyjęta przez Sejm.

Samorządowcy, w związku z coraz trudniejszą sytuacją finansową WORD-ów, od miesięcy zabiegali o to, aby rząd zdecydował się na zwiększenie m.in. opłat za egzaminy na prawo jazdy, o których decyduje obecnie rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 974). W odpowiedzi posłowie PiS przygotowali projekt – poparty przez Ministerstwo Infrastruktury – wedle którego to sejmiki województw, w drodze uchwały, mają ustalać wysokość opłat w ramach obowiązujących stawek maksymalnych – 50 zł dla egzaminów teoretycznych, 200 zł dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnień do kierowania tramwajem oraz 250 zł dla kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E. Takie rozwiązanie negatywnie zaopiniowały korporacje samorządowe, odbierając je jako przerzucanie odpowiedzialności za ewentualne podwyżki na władze lokalne.
W toku prac nad ustawą w komisji posłowie zdecydowali, że stawki maksymalne będą waloryzowane na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanych przez GUS. Odrzucono natomiast poprawki parlamentarzystów Polski 2050, którzy chcieli wprowadzenia mechanizmu uzależniającego wysokość opłat od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo regiony będą mogły wesprzeć WORD dotacją podmiotową albo celową z budżetu województwa. To rozwiązanie Związek Województw RP uznał za niekonstytucyjne, ponieważ posłowie w ustawie nie wskazali źródła finansowania dla nowego zadania (pisaliśmy o tym w tekście „Regiony nie chcą wyręczać rządu w sprawie opłat za prawo jazdy”, DGP nr 212/2022). ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa przekazana do Senatu