Kwestia poruszona w powyższym pytaniu od wielu lat budzi wątpliwości interpretacyjne i często prowadzi do sporów. Rozstrzygnął je jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 20 września 2022 r. (sygn. akt III OZ 543/22). W jego uzasadnieniu czytamy: „Jeżeli organ samorządowy dokonuje zawiadomienia o wydaniu decyzji w różnych miejscach i jest ono wywieszane różnym czasie, należy ustalić, kiedy ukazało się po raz pierwszy ostatnie z obwieszczeń i ten dzień traktować jako dzień rozpoczęcia biegu terminu 14 dni, o którym mowa w art. 49 par. 2 zdanie drugie k.p.a.”. Wprawdzie wyrok NSA dotyczył liczenia terminu na wniesienie skargi do sądu administracyjnego, niemniej jednak argumentacja użyta przez sąd ma walor uniwersalny, bo dotyczy liczenia wszystkich terminów, które rozpoczynają bieg po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Kilka zawiadomień