Minister infrastruktury i rozwoju przejmie pieczę nad podziałem środków z budżetu państwa na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Obecnie zajmuje się tym Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Taką zmianę wprowadza komisyjny projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wczoraj zajmował się nim Sejm.
Przedłożony projekt negatywnie zaopiniował Związek Powiatów Polskich (ZPP).
– Wielokrotnie wyrażaliśmy opinię, że właściwy do podziału i rozliczania środków przyznawanych w zakresie przebudowy, budowy i remontów dróg lokalnych powinien być nadal minister administracji i cyfryzacji – zaznacza Ludwik Węgrzyna, prezes Zarządu ZPP w opinii do projektu.
Projekt poza zmianą organu odpowiedzialnego za udzielanie tej pomocy nie przewiduje innych modyfikacji. Z jego uzasadnienia jednak wynika, że program przebudowy dróg lokalnych będzie kontynuowany.
„Ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwe zwiększenie ich wydatków na drogi, zatem istnieje konieczność dalszego udzielania wsparcia z budżetu państwa” – czytamy w uzasadnianiu dokumentu.
Nowy mechanizm wsparcia zastąpi Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, który jest obecnie realizowany. W dużej części będzie się on opierał na już istniejących rozwiązaniach wypracowanych w ramach dotychczasowego programu.
Proponowana nowelizacja nie zmienia również zasady dofinansowania z budżetu państwa przebudowy, budowy lub remontów dróg publicznych powiatowych i gminnych. To, na co faktycznie gmina będzie mogła otrzymać pieniądze, określa ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.). Przykładowo przez budowę drogi należy rozumieć wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę.
Projekt nie wskazuje, ile środków w kolejnych latach będzie kierowanych na ten cel. W roku wejścia w życie przepisów – 2015 – uchwała Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój przewiduje wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 mld zł. Kwoty na następne lata zostaną ustalone w kolejnych uchwałach rządu.
Etap legislacyjny
Prace w Sejmie