Właściciel gruntów leśnych, który poniósł szkody w wyniku klęski żywiołowej, nie uzyska wsparcia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), jeżeli nie wykaże, że las służył działalności rolniczej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła odmowy tzw. pomocy klęskowej przyznawanej przez ARiMR na podstawie rozporządzenia z 27 stycznia 2015 r. (Dz.U. poz. 187). Zgodnie z nim agencja udziela pomocy finansowej producentowi rolnemu, który ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności i który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej spowodowane huraganem, deszczem nawalnym lub gradem.
O wsparcie starał się rolnik, który w sierpniu 2017 r. poniósł szkody przez huragan. Wystąpiły one na gruncie leśnym będącym jego własnością, ale w tym czasie nie był wpisany do ewidencji producentów rolnych i nie miał przypisanego numeru ewidencyjnego. Wpis ten uzyskał kilka tygodni później i wówczas starał się o wsparcie finansowe.
Terenowe biuro ARiMR odmówiło jednak jego udzielenia. Mężczyzna odwołał się od tej decyzji. Dowodził, że wpisanie do ewidencji producentów rolnych już po katastrofie nie może mieć negatywnego wpływu na rozpatrzenie sprawy. Wskazywał, że przez lata był związany z nieruchomością leśną i uiszczał podatek rolny. Przedłożył też decyzję starosty wydaną miesiąc później dotyczącą nakazu wykonania na gruntach leśnych odpowiednich zadań w związku ze skutkami huraganu. Dyrektor regionalnego oddziału ARiMR podtrzymał decyzję odmowną. Sądy administracyjne również nie przychyliły się do skarg rolnika i oddaliły kolejno: gdański WSA skargę, a NSA – skargę kasacyjną.
W uzasadnieniu NSA wskazał, że ani ARiMR, ani WSA nie negowały szkody w drzewostanie na działkach skarżącego ani poniesionych strat. Prawidłowo jednak oceniły, że na podstawie przepisów pomoc klęskowa skarżącemu nie przysługiwała. Nie wykazał on bowiem, że w momencie wystąpienia szkód prowadził działalność rolniczą.
Pomoc finansowa ARiMR jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność rolniczą i innych wymienionych w rozporządzeniu. Właściciel powinien wykazać, że szkoda wystąpiła w lesie, który służy działalności rolniczej. Skoro zaś działalności rolniczej nie wykazano, wsparcie nie mogło być przyznane. ©℗
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 września 2022 r., sygn. akt I GSK 3039/18 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia