Tak wynika z informacji zawartych w podręczniku dla samorządów, przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jego treść została zaktualizowana w związku ze znowelizowanymi w ubiegłym miesiącu przepisami ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.). Ich obecne brzmienie przewiduje, że jednym z warunków otrzymania tego świadczenia jest to, aby główne źródło ogrzewania było wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie do 11 sierpnia br., albo po tej dacie – w przypadku źródeł wpisywanych lub zgłaszanych po raz pierwszy.

Korekta deklaracji CEEB

Reklama
Przepis ten został wprowadzony, by zapobiec nadużyciom, zdarzało się bowiem, że deklaracje były korygowane wyłącznie w celu uzyskania dodatku węglowego. Problem w tym, że poza takimi nieuczciwymi osobami oraz tymi, które składały nową deklarację, są i takie, które robiły to ze względu na braki lub błędy w złożonych wcześniej deklaracjach. Często są one ujawniane przy okazji ubiegania się o to świadczenie, bo zajmujący się jego przyznawaniem urzędnicy weryfikują dane figurujące w tej bazie. – Chodzi np. o brak zaznaczenia, że źródło ogrzewania jest eksploatowane, pełni funkcję grzewczą, czy jakim rodzajem paliwa jest zasilane – mówi Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Wśród gmin pojawiły się więc wątpliwości, jak traktować takie korekty – jakie zmiany w deklaracjach mogą być uwzględniane bez konsekwencji dla wnioskodawców, a jakie powodują, że dodatek węglowy nie będzie przysługiwał.
Resort klimatu wyjaśnia, że zależy to od tego, czy dokonana korekta ma wpływ na uprawnienie do świadczenia. I tak, jeśli po 11 sierpnia br. miała miejsce modyfikacja, w której doszło do zmiany głównego źródła ogrzewania, np. z kotła gazowego na węglowy, to wtedy świadczenie nie będzie przyznane. Gdy zaś doszło do uzupełnienia informacji na temat wskazanego źródła ciepła, to świadczenie zostanie wypłacone.

Nie złożenie deklaracji w terminie

Inny problem, na który zwraca uwagę Adam Ochmański, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Będzinie, dotyczy osób, które nie złożyły w terminie deklaracji do CEEB. Wprawdzie gospodarstwa domowe miały na to czas do 30 czerwca, ale część z nich nie zrobiła tego na czas, tylko dopiero gdy okazało się, że jest to niezbędne do uzyskania dodatku węglowego. W efekcie powstało pytanie, jak traktować złożone po 11 sierpnia br. deklaracje, w których np. został zgłoszony użytkowany od kilku lat kocioł węglowy.
O tę kwestię zapytaliśmy MKiŚ. W udzielonej odpowiedzi resort tłumaczy, że jeśli ktoś nie dopełnił obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB, to nie powinien otrzymać dodatku węglowego, który jest świadczeniem należnym po spełnieniu określonych w ustawie kryteriów. Kluczowe w tej kwestii jest brzmienie art. 2 ust. 1 ustawy, który mówi o źródłach ogrzewania zgłaszanych lub wpisywanych po 11 sierpnia po raz pierwszy w rozumieniu art. 27g ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.). Ten zaś zakłada, że właściciel lub zarządca budynku składa deklarację do CEEB w terminie 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła. Wspomniany wyjątek ma więc zastosowanie do pieców w nowo budowanych budynkach lub nowych kotłach w istniejących nieruchomościach.