Podstawowy problem prawny, jaki pojawia się przy rozstrzyganiu takich spraw, jak opisana w pytaniu, to ustalenie, czy zmiana decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego jest dopuszczalna. To z kolei ma wynikać z ustalenia odpowiedzi na pytanie, czy taka decyzja ma charakter związany, czy też jej wydanie oparte jest na tzw. uznaniu administracyjnym. Przyjmuje się bowiem, że zmiana, na którą zezwala art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), może dotyczyć jedynie tych decyzji, których treść kształtowana jest chociażby w pewnym zakresie swobodnie przez organ (inaczej: nie każda treść rozstrzygnięcia takiej decyzji wynika wprost z przepisu prawa).
Przypomnijmy, że art. 155 k.p.a. mówi, że „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (…)”. Co istotne, regulacja ta w zasadzie odnosi się do decyzji uznaniowych; niemniej w przypadku rozstrzygnięć, które w części mają charakter związany, ich uchylenie bądź zmiana na podstawie ww. przepisu będą co do zasady możliwe, jeśli uchylenie lub zmiana nie odnoszą się do „związanej” części weryfikowanego rozstrzygnięcia. Przy czym, oceniając, czy w danej sprawie występuje słuszny interes strony przemawiający za uchyleniem decyzji, należy wziąć pod uwagę nie subiektywne przekonanie strony o możliwości/zasadności takiej zmiany, lecz okoliczności, które pozwalają ustalić, że żądanie strony (zmiana decyzji) jest słuszne i zasługuje na społeczną akceptację (tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 27 kwietnia 2022 r., sygn. akt II SA/Gd 701/21).