Powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) potrzebują dodatkowych pracowników, którzy zajmą się przepisywaniem papierowych wniosków do systemu obsługi wsparcia (SOW). Jednak do tego konieczne jest zwiększenie środków na zlecone im zadania, dzięki czemu mogłyby ich zatrudnić. Na ten problem zwraca uwagę Związek Powiatów Polskich (ZPP), który jest zaniepokojony zmianami, jakie mają nastąpić w funkcjonowaniu SOW.

Jest to specjalna platforma Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) służąca do wnioskowania o różnego rodzaju świadczenia i formy pomocy przysługujące osobom z dysfunkcjami zdrowotnymi. Jak wskazuje organizacja, od przyszłego roku wyłącznie za jej pośrednictwem PCPR będą realizować obowiązki sprawozdawcze. Wykluczona ma też być forma papierowa wniosków.
ZPP podkreśla, że obecnie powiaty w różnym zakresie korzystają z SOW. Jedne wykonują wszystkie zadania z jego wykorzystaniem, inne ograniczają się tylko do tego, co niezbędne. Jednak niezależnie od tego, od stycznia 2023 r. te nowe wymogi będą oznaczać dla wszystkich powiatów dodatkowe zaangażowanie zatrudnionych osób. Organizacja przypomina, że dotychczas wnioski o pieniądze np. z programu „Aktywny samorząd” były jedynie sporadycznie składane przez SOW, ponieważ większość składających je to osoby wykluczone cyfrowo: starsze, niemające odpowiedniego sprzętu czy dostępu do internetu. ZPP podaje przy tym przykład jednego z powiatów z południa Polski, w którym do końca czerwca br. wpłynęło łącznie 1032 wnioski o przyznanie pomocy, ale tylko 6 zostało złożonych przez SOW. W efekcie pracownicy PCPR są zmuszeni każdorazowo do przepisywania wniosku złożonego w tradycyjnej formie do systemu, zanim przystąpią do jego właściwego rozpatrywania.
Powiaty podkreślają, że ręczne przepisywanie wniosków całkowicie zaprzecza idei cyfryzacji i informatyzacji. Ponadto wiąże się z dodatkowym czasem, który pracownicy muszą na to poświęcić, co przekłada się bezpośrednio na czas oczekiwania przez wnioskodawców na uzyskanie pieniędzy. Dlatego ZPP wystąpił z wnioskiem o zajęcie się tą sprawą przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Jednocześnie wskazał, że być może rozwiązaniem w tej sytuacji mógłby być dodatkowy moduł w SOW, który umożliwiałby automatyczne sczytywanie danych ze skanów dokumentów. Alternatywą jest zwiększenie środków PFRON przekazywanych na obsługę zleconych zadań, tak aby można było pokryć koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników, którzy zajmowaliby się przepisywaniem wniosków do SOW.
Interwencją podjętą przez ZPP zajmował się na ostatnim posiedzeniu zespół ds. społeczeństwa informacyjnego KWRiST. Uczestniczący w nim przedstawiciele funduszu wyjaśniali, że propozycja przedstawiona przez organizację wymagałaby dużych nakładów finansowych i zakupu odpowiednich urządzeń. Nie byli natomiast w stanie odpowiedzieć, czy zostaną zwiększone środki na koszty obsługi. Z związku z tym ten temat był dyskutowany jeszcze raz, ale tym razem na wczorajszym posiedzeniu całej KWRiST.
– Otrzymaliśmy zapewnienie, że w przyszłym miesiącu dojdzie do spotkania, na którym PFRON przedstawi nam konkretną propozycję podniesienia kwoty na pokrycie kosztów obsługi – mówi Patrycja Grebla-Tarasek z ZPP.