Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uregulowano w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z przepisu tego wynika, że informacje podawane w tej deklaracji są istotne z punktu widzenia fiskalnego dla gminy, bezpośrednio wpływają bowiem na wysokość pobieranych przez gminę opłat za gospodarowanie odpadami. W ust. 1 tego artykułu postanowiono, że taką deklarację są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta:
„1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;