Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który rozpatrywał skargę w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wniosek o jego przyznanie złożył mężczyzna zajmujący się niepełnosprawną matką, ale gmina wydała decyzję negatywną, bo dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczył wynoszące 764 zł kryterium dochodowe. Mężczyzna złożył odwołanie, ale Samorządowe Kolegium Odwoławcze go nie uwzględniło.
Organ wskazał, że art. 16a ust. 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) przewiduje, że w przypadku, gdy dochód przekracza kryterium uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, to ten pierwszy może być przyznany, o ile był wypłacany w poprzednim okresie zasiłkowym. SKO stwierdziło, że akta sprawy nie przesądzają, czy skarżący otrzymywał zasiłek i na jakich zasadach – ogólnych czy na zasadzie wyjątku. W wywiadzie środowiskowym znajduje się jedynie informacja, że zasadne jest kontynuowanie wypłaty, co mogłoby sugerować, że miał przyznane to świadczenie. Jednak z uwagi na fakt, że kryterium zostało przekroczone o 95,08 zł, a najniższy zasiłek wynosi 95 zł, to niezależnie od tego, czy gmina mogła zastosować wyjątek określony w art. 16a ust. 3, czy nie miała takiej możliwości, to i tak zasiłek się skarżącemu nie należy, bo nie spełnił kryterium dochodowego.