Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra Stanisława Szweda na interpelację posłanki Iwony Marii Kozłowskiej (KO). Pisze w niej, że zwrócili się do niej z prośbą o pomoc dyrektorzy ŚDS z woj. kujawsko-pomorskiego, którzy borykają się z problemem szybko rosnących kosztów utrzymania tych placówek, m.in. w związku ze wzrostem cen paliwa, produktów żywnościowych, materiałów biurowych i środków czystości. Dodatkowym obciążeniem budżetów ŚDS są remonty, niezbędne, aby utrzymane zostały wymagane przepisami standardy lokalowe. Do tego dochodzi stale rosnąca płaca minimalna, co powoduje, że wynagrodzenie wykwalifikowanych pracowników ŚDS w porównaniu do pensji pozostałego personelu staje się nieadekwatne do ich umiejętności i doświadczenia zawodowego. To z kolei skutkuje brakiem chętnych do podejmowania tam pracy. W związku z tą sytuacją posłanka pyta resort o możliwość podniesienia dotacji na jednego uczestnika zajęć w ŚDS bądź przyznanie im innej pomocy.
Stanisław Szwed wyjaśnia, że średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji jest ustalana corocznie przez wojewodę w wysokości nie niższej niż 250 proc. kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, obowiązującego w pomocy społecznej. Te pieniądze są przekazywane samorządom, które pokrywają z nich bieżące koszty funkcjonowania ŚDS. Przypomina też, że w ostatnich latach poziom dotacji celowej na działalność domów systematycznie wzrastał, co było spowodowane nowelizacją ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), która podniosła jej pułap z 200 proc. do 250 proc. kryterium dochodowego. Zgodnie z art. 51c ustawy miesięczna kwota dotacji może zostać zwiększona o maksymalnie 20 proc. – w zależności od liczby uczestników zajęć w ŚDS oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. Decyzja w tej sprawie należy do wojewody, który sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Przy czym zwiększenie dotacji dla poszczególnych placówek może nastąpić jedynie w ramach limitu, który jest uwzględniony w budżecie wojewody na dany rok. Dlatego, jak informuje wiceminister, resort obecnie analizuje możliwość przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na zwiększenie średniej miesięcznej kwoty dotacji w ostatnim kwartale tego roku.