Obecnie obowiązujące przepisy wykonawcze, poza wąską regulacją określoną w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. nr 12, poz. 116), nie zawierają warunków użytkowania dróg. Powyższe zmieni się jednak z dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. poz. 1518; dalej r.s.p.t.d.d.p.), które zastąpi nie tylko przepisy wykonawcze wydane przez ministra infrastruktury 16 października 2002 r., lecz także m.in. rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124.).