Z kolei regulacje prawne związane ze stanowiskami zastępców są rozproszone w ww. ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530). W tej drugiej ustawie w art. 7 postanowiono, że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonują wójt (burmistrz, prezydent miasta) – wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zatem ze względu na uwarunkowania pracownicze wójt gminy jest niewątpliwie przełożonym swojego zastępcy. Aby jednak wójt mógł realizować swoje kompetencje pracodawcze, stanowisko zastępcy wójta musi zostać obsadzone. Ściślej rzecz ujmując, musi zostać zatrudniona osoba na tym stanowisku na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych, gdzie postanowiono, że pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie powołania – zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa.
Stanowisko zastępcy wójta ma również normatywne oparcie w regulacjach prawnych zgrupowanych art. 26a u.s.g. Z jego treści wynika, że wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. Ponadto liczba zastępców wójta nie może być większa niż: