Podmiot prowadzący klub dziecięcy złożył skargę na odmowę przez prezydenta miasta wypłaty celowej za październik 2021 r. Wskazał, że jego placówka jest wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych i zgodnie z zapisami uchwały rady miasta w sprawie udzielania dotacji ma do niej prawo. Otrzymał jednak odpowiedź odmowną uzasadnioną tym, że nie ma podpisanej umowy na przyznanie dofinansowania. Zdaniem skarżącego taki warunek nie wynika ani z przepisów ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1324), ani ze wspomnianej uchwały radnych. Podkreślał, że dotacja, o którą się stara, ma charakter celowy, a jedynym wymogiem jej uzyskania jest objęcie opieką dzieci poniżej trzeciego roku życia i on go spełnił.
Prezydent miasta w odpowiedzi na skargę wniósł w pierwszej kolejności o jej odrzucenie (argumentował, że czynność odmowy wypłaty dotacji nie podlega rozpatrzeniu przez sąd administracyjny, bo nie wydaje się tu decyzji ani postanowienia), a w drugiej o jej oddalenie. Dodał, że umowa o udzielenie dotacji zawarta ze skarżącym została wypowiedziana przez miasto. Odmówił on bowiem poddania się kontroli, a umowa w takim przypadku przewidywała, że samorząd może ją rozwiązać.