Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Stanisława Szweda, wiceministra rodziny i polityki społecznej, na interpelację złożoną przez posłankę Iwonę Hartwich z PO. Wskazuje w niej, że od tego roku osoby, które zrezygnowały z pracy i skorzystały z możliwości przejścia na emeryturę EWK w celu zajmowania się niepełnosprawnym dzieckiem, mogą składać w ZUS wnioski o wypłatę świadczenia wyrównawczego do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, które wynosi 2119 zł miesięcznie. Opiekunowie nie są jednak pewni, czy ta forma pomocy finansowej jest wliczana do ich dochodu, gdy będą starać się o inne świadczenia. Może się bowiem okazać, że wtedy będą przekraczać uprawniające do nich kryterium i stracą do nich prawo.
Stanisław Szwed wyjaśnia, że definicję dochodu obowiązującego przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej reguluje art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), a zgodnie z nim za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na źródło ich uzyskania. Z kolei w art. 8 ust. 3, 4 i 4a tej ustawy zawarty został katalog przychodów, które podlegają odliczeniu od dochodu, ale ma on charakter zamknięty i nie przewiduje wyłączenia dla świadczenia wyrównawczego pobieranego przez matki na emeryturze EWK. Również sama ustawa z 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. poz. 2314) nie zawiera przepisu, który wykluczałby wliczanie do dochodu jego kwoty na potrzeby przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.