W opisanej sytuacji wydaje się, że nie ma takiej konieczności. W najnowszym orzecznictwie Naczelny Sąd Administracyjny przyjął (wyrok z 1 czerwca 2022 r., sygn. akt III OSK 5010/21), że możliwe jest zwykłe korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, o ile służy ono zaspokojeniu potrzeb własnych gospodarstwa domowego lub gospodarstwa wodnego, w którym ta działalność jest prowadzona, i nie przekracza przy tym granic wskazanych w art. 33 ust. 4 prawa wodnego. Chodzi tu o więc przede wszystkim o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania i będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 prawa przedsiębiorców.