Białoruscy i ukraińscy kierowcy pracujący w Polsce będą mogli skorzystać ze specjalnej procedury wydawania wiz, które umożliwią im przemieszczanie się po unijnych krajach. Tak zakłada projekt rozporządzenia ministra spraw zagranicznych w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest w trakcie uzgodnień.

Wynika z niego, że obywatele Białorusi, którzy uciekli przed reżimem, oraz obywatele Ukrainy będą mogli się zwrócić o wydanie wizy do ministra spraw zagranicznych. To rozwiązanie, na którym skorzystają zwłaszcza kierowcy, którzy takich dokumentów potrzebują, by swobodnie przemieszczać się po Unii Europejskiej. Chodzi o konieczność posiadania prawa do pobytu w strefie Schengen, którego w przypadku obywateli Ukrainy nie daje legalizacja pobytu dokonana ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.).
Projekt przewiduje, że z możliwości składania wniosków o wydanie wizy krajowej do ministra spraw zagranicznych będą mogli skorzystać obywatele tylko dwóch państw – Ukrainy i Białorusi – którym jest ona potrzebna do wykonywania pracy w charakterze kierowcy w transporcie międzynarodowym. Białorusini będą mogli ubiegać się o ten dokument także ze względów humanitarnych, pod warunkiem, że bezpośrednio przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali na terytorium Ukrainy oraz oświadczą, że nie mogą wrócić do ojczyzny ze względów bezpieczeństwa albo z powodu ewentualnych represji i prześladowania.
Z projektu wynika również, że w celu usprawnienia procesu wydawania wiz w procedurze będzie pośredniczyć wyznaczony do tego zadania przedsiębiorca. Zostanie on uprawniony m.in. do udzielania ogólnych informacji na temat wymogów wydania wizy krajowej i formularza wniosku. Będzie także zobowiązany do informowania osób ubiegających się o nią o wymaganych dokumentach, przyjmowania wniosków, pobierania należnych opłat, planowania terminu wizyt osób ubiegających się o wizę krajową itd.
Obywatele Białorusi i Ukrainy przebywający w Polsce będą uprawnieni do ubiegania się o wizy w tej procedurze do 31 grudnia 2022 r.
155 tys. rocznie cudzoziemców ubiega się o wydanie wizy
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień