Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT (zob. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Dzierżawa nieruchomości (terenów inwestycyjnych) stanowi właśnie na gruncie VAT usługę stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z zasadą terytorialności opodatkowaniu podlegają m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, tj. na terytorium Polski. Miejscem świadczenia usług dzierżawy nieruchomości jako usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości (zob. art. 28e ustawy o VAT w zw. z art. 31a ust. 1 i ust. 2 lit. h rozporządzenia 282/2011). Zatem dzierżawa tych terenów inwestycyjnych będzie opodatkowana w Polsce.
A w stosunku do ww. umowy dzierżawy gmina będzie występowała w charakterze podatnika VAT. W stosunku do niej nie znajdzie zastosowania wyłączenie dotyczące organów władzy publicznej, którymi są m.in. jednostki samorządu terytorialnego zawarte w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, gdyż umowy dzierżawy są umowami cywilnoprawnymi.