Statek zawijający do portu będzie mógł zostać zwolniony z obowiązku wcześniejszego powiadomienia o znajdujących się na nim odpadach, a niewielkie porty, posiadające urządzenia do odbioru odpadów ze statków, zintegrowane z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie będą musiały sporządzać planu gospodarowania nieczystościami ze statków – zakłada ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków przyjęta przez Sejm, rozpatrywana obecnie przez Senat.

Ministerstwo Infrastruktury skierowało właśnie do konsultacji projekty związanych z nią rozporządzeń, zawierające m.in. wzory formularzy i wniosków dla armatorów i podmiotów zarządzających portami.
Ustawa implementuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków. O możliwości zwolnienia małych portów przeznaczonych dla łodzi rekreacyjnych z obowiązku sporządzania planu gospodarowania odpadami ze statków i warunkach, jakie będą musiały spełnić, pisaliśmy w artykule „Mały port nie będzie miał planu na odpady, jeśli odda je gminie” (DGP nr 91/2022). Co do zasady sporządzanie takiego planu i przedstawienie do zatwierdzenia marszałkowi województwa lub staroście będzie obowiązkowe.
Nowe przepisy zakładają również zmiany w ustawie o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1955). Armator statku będzie mógł złożyć do dyrektora urzędu morskiego wniosek o zwolnienie z obowiązku wcześniejszego powiadomienia o odpadach, każdorazowego zdawania odpadów ze statku przed opuszczeniem portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej. Uzyska zwolnienie, jeśli ustalony harmonogram podróży statku zakłada częste i regularne zawinięcia do portów, będzie posiadał pisemną umowę zapewniającą odprowadzanie odpadów i uiszczanie opłat w porcie wzdłuż trasy, a także jeśli udzielenie zwolnienia nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo morskie, zdrowie, warunki życia lub warunki pracy na statku ani na środowisko morskie.
Ministerstwo Infrastruktury opublikowało w sumie pięć projektów rozporządzeń do ustawy zawierających wzory m.in. wniosku o udzielenie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach przez statki oraz formularza wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków przez podmioty zarządzające portami i przystaniami morskimi.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji publicznych