Ośrodki pomocy społecznej powinny dodatkowo wynagradzać pracowników z puli środków przewidzianej na koszty obsługi zadania polegającego na przyznawaniu uchodźcom jednorazowych świadczeń.

Tak wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na apel skierowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). W piśmie wysłanym do resortu argumentowała ona, że w wielu miejscach ciężar wspierania obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, spoczywa na obywatelach, grupach nieformalnych, organizacjach oraz instytucjach pomocy społecznej. Tymczasem pracownicy tego systemu są przeciążeni do granic możliwości. Dlatego zdaniem WRZOS niezbędne jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej, dzięki której ich praca będzie wynagradzana adekwatnie do skali zadań.
W tym celu organizacja zaproponowała nowelizację art. 121 ust. 3a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). Chodzi o to, by pracownikowi socjalnemu, który świadczy pracę socjalną lub przeprowadza wywiady środowiskowe w terenie i wykonuje czynności określone ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), przyznać dodatek do pensji w wysokości 1000 zł miesięcznie. Jednocześnie WRZOS uważa, że w dalszej kolejności jest potrzebny systemowy wzrost wynagrodzeń.
MRiPS w swojej odpowiedzi wyjaśnia, że przekazał ośrodkom pomocy społecznej rekomendacje (za pośrednictwem urzędów wojewódzkich) w sprawie przeznaczania pieniędzy, które zostały zapisane w spec ustawie na koszty obsługi jednorazowych świadczeń dla uchodźców – jest to kwota stanowiąca 2 proc. środków idących na ich wypłatę, głównie na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników realizujących to zadanie, np. w formie dodatków i nagród. Ponadto resort wskazuje, że w ramach Rady Dialogu Społecznego został powołany zespół do prowadzenia branżowego dialogu do spraw pomocy społecznej, który będzie zajmował się wypracowywaniem wspólnych stanowisk w tym obszarze. ©℗