Katalog dochodów zwolnionych z podatku, które będą wliczane do kryterium dochodowego w świadczeniach rodzinnych, zostanie rozszerzony. Trafi do niego zasiłek macierzyński.

To efekt zmiany przepisów, która zakłada, że od przychodów z tego tytułu nie będzie odprowadzana należność do urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie zawiera projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw. Jego art. 7 przewiduje zmianę art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.).
Co do zasady jest tak, że przy sprawdzaniu, czy dana osoba spełnia warunki uprawniające do przyznania pomocy finansowej, do kryterium dochodowego wlicza się przychody opodatkowane na zasadach ogólnych oraz dochody z działalności gospodarczej. Dochody nieopodatkowane są uwzględniane jedynie wtedy, gdy są wpisane do katalogu określonego we wspomnianym art. 3 pkt 1 lit. c ustawy. Jeśli więc jakieś dotychczas opodatkowane dochody są z PIT zwalniane, nie będą traktowane jako dochód członka rodziny, chyba że zostaną umieszczone w tym katalogu. W przypadku zasiłku macierzyńskiego tak się jednak nie stanie, bo rząd, postanawiając, że świadczenie to nie będzie opodatkowane (do kwoty 85,5 tys. zł), jednocześnie zdecydował o dodaniu go na listę dochodów, które są brane pod uwagę do kryterium dochodowego. Co istotne, zasiłek będzie pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Zmiana jest uzasadniana tym, że do katalogu zawartego w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy zostały wcześniej dodane inne dochody zwolnione z podatku. Chodzi tutaj o dochody objęte zerowym PIT dla młodych, czyli uzyskiwane przez osoby poniżej 25. roku życia, oraz ulgą na powrót mającą zastosowanie w przypadku Polaków, którzy przez minimum trzy lata mieszkali oraz pracowali za granicą i zdecydowali się wrócić do kraju. Do tej kategorii zalicza się też zwolnione z podatku dochody rodzin wielodzietnych z co najmniej czwórką dzieci (zerowy PIT dla rodzin 4+) oraz osób, które osiągnęły już wiek emerytalny, ale dalej pracują (zerowy PIT dla seniorów).
Wypłacany na nowych zasadach zasiłek macierzyński będzie wliczany do dochodu również przy składaniu wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Obowiązująca w nim definicja dochodu jest bowiem taka sama jak w świadczeniach rodzinnych. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed pierwszym czytaniem w Sejmie