Kropkę nad i w tym temacie stawia Grzegorz Czarnocki, prezes RIO w Opolu, który w przesłanym DGP stanowisku podkreśla, że o dopuszczalności zlecenia konkretnych zadań na podstawie umowy o dzieło czy zlecenia powinien decydować charakter wykonywanych przez pracownika zadań. Zasadą powinno być jednak zatrudnianie pracowników samorządu terytorialnego na podstawie umowy o pracę. Grzegorz Czarnocki wskazuje ponadto, że dodatkowe obowiązki związane z realizacją zadań wynikających ze specustawy ukraińskiej mogą być wykonywane przez dotychczas zatrudnionych pracowników samorządowych, na polecenie przełożonego, pracy w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki. W jego ocenie zadania te mogą być również czasowo powierzone pracownikowi w trybie art. 21 u.p.s. albo może dojść do przeniesienia osoby zatrudnionej na stanowisku urzędniczym (na jego wniosek lub za jego zgodą) do pracy w innej jednostce na podstawie art. 22 u.p.s. ©℗
Stanowisko Grzegorza Czarnockiego, prezesa RIO, wydane dla DGP 1 kwietnia 2022 r.