Michał Łyszczarz, ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego
Prawo oświatowe wyraźnie promuje prowadzenie szkół w jednej lokalizacji, bez konieczności wykorzystywania dodatkowych budynków w celu wykonywania zajęć z uczniami, o czym świadczą regulacje dotyczące tworzenia sieci szkół. Zgodnie z art. 39 ust. 5 i 5a prawa oświatowego rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy. W uchwale wskazuje się adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zgodnie natomiast z ust. 6 rada gminy, podejmując uchwałę w sprawie sieci szkół, dąży do tego, aby szkoły podstawowe były szkołami:
Zatem, choć tworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć nie jest wykluczone, to jednak ustawodawca wymaga, aby rada gminy starała się w przypadku szkół podstawowych przyjmować rozwiązania organizacyjne niewymagające tworzenia nowych lokalizacji. Jeśli jednak jest to niezbędne, musi dojść do przekształcenia szkoły, czyli przeprowadzenia procedury obejmującej podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru przekształcenia na co najmniej sześć miesięcy przed planowanym terminem, powiadomienia niezwłocznie po podjęciu uchwały rodziców uczniów bądź uczniów pełnoletnich o planowanym przekształceniu, następnie podjęcia uchwały kategorycznej w sprawie przekształcenia, ale wyłącznie wtedy, gdy samorządowy organ prowadzący wyda dla przekształcenia pozytywną opinię.