Od tego miesiąca opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (KDR), którą musi ponieść osoba, która np. zgubiła ten dokument, wzrosła z 10 zł do 11 zł. Gmina za jej wystawienie otrzyma zaś 3 zł zamiast 2 zł.

Takie stawki przewiduje obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 19 lutego 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu KDR oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. poz. 278). Co do zasady jest tak, że dotacja dla samorządów na pokrycie kosztów obsługi KDR podlega corocznej waloryzacji od 1 marca o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego. Ponieważ jednak wprowadzone w momencie wejścia w życie KDR stawki były na niskim poziomie, ich wzrost jest raczej symboliczny.
I tak dotacja należna gminie za przyznanie kart dla wszystkich członków nowej rodziny – niezależnie od tego czy wniosek dotyczy dokumentów dla rodziców z dziećmi, czy samych rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – będzie od marca przez następne 12 miesięcy wynosić 18 zł (do końca lutego było to 17 zł). Z 4 zł do 5 zł wzrosła wysokość dotacji w przypadku, gdy po przyznaniu dokumentu rodzinie wielodzietnej doszło do zmiany w liczbie jej członków skutkującej koniecznością przyznania kolejnej karty oraz w sytuacji, gdy gmina będzie stwierdzać utratę prawa do posiadania karty, bo osoba wchodząca w jej skład przestała spełniać przesłanki warunkujące korzystanie z tego dokumentu.
Z 2 zł do 3 zł została podniesiona dotacja dla samorządu za wydanie karty w tradycyjnej formie, gdy wcześniej rodzina wielodzietna wnioskowała o udostępnienie jej członkom tylko karty elektronicznej mKDR. Bez zmiany pozostanie kwota opłaty, którą musi ponieść osoba wchodząca w skład dużej rodziny za domówienie plastikowego dokumentu, gdy wcześniej dysponowała wyłącznie formą elektroniczną, i będzie wynosić 10 zł. Wynika to z tego, że nie jest ona objęta mechanizmem waloryzacji. Warto dodać, że jeśli rodzina od razu wnioskuje o przyznanie KDR w obydwu formach, nie ponosi żadnej opłaty. ©℗