Konieczność podwójnych sprawozdań wynikała z tego, że w minionym roku można było dokonywać zamówień na podstawie starego p.z.p. (czyli ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 288; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), jak i nowego (ustawa – Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 25). Przy czym sprawozdania z zamówień udzielanych na podstawie starej regulacji należało sporządzić z zachowaniem wymogów rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania i przekazać przez http://sr.uzp.gov.pl/. Z kolei sprawo zdanie przy zastosowaniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy sporządzane było z uwzględnieniem treści rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania i przekazywane było przez https://ezamowienia.gov.pl/. Kluczowa różnica między wskazanymi aktami wykonawczymi sprowadza się do ustanowienia w rozporządzeniu z 2021 r. wyraźnej procedury służącej do korekty sprawozdań. Nawiązuje ona do art. 82 ust. 3 p.z.p., zgodnie z którym: „Zamawiający może skorygować sprawozdanie, jeżeli stwierdzi, że zawarte w nim informacje są nieaktualne lub niepoprawne”. A par. 3 ust. 2 rozporządzenia z 2021 r. precyzuje, że „korekta sprawozdania polega na zmianie, dodaniu lub usunięciu danych w sekcji sprawozdania, w której zamawiający stwierdził, że zawiera ona nieaktualne lub niepoprawne dane”. Dopuszczalność skorygowania sprawozdania uzasadnia przeprowadzenie jego audytu – nawet po przekazaniu go prezesowi UZP – w celu ustalenia, czy nie zawiera ono jednego z najczęściej występujących błędów. Pomimo cykliczności i powtarzalności realizacji obowiązku sprawozdawczego, każdego roku pojawiają się bowiem pytania i wątpliwości dotyczące sporządzanych sprawozdań.
Liczyły się umowy z 2021 r.