Ten temat był omawiany podczas posiedzenia zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), które odbyło się 14 lutego br. Chodzi o dotację przysługującą powiatom na podstawie art. 54 ustawy z 27 listopada 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). Zgodnie z nim samorząd otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi kwotę wynoszącą nie więcej niż 2,5 proc. środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zalicza się do nich m.in. udzielanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz na likwidację barier architektonicznych. Problem w tym, że taki poziom dotacji utrzymuje się od wielu lat i jest niewystarczający.
– W naszym przypadku jest to 100 tys. zł rocznie. To zbyt mało, aby pokryć koszty wynagrodzenia trzech pracowników zajmujących się przyznawaniem wsparcia osobom niepełnosprawnym, a przecież do tego dochodzą jeszcze wydatki na materiały biurowe, media, usługi pocztowe – mówi Romana Gajdek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Gorlicach.