Tylko trzy miesiące będą miały samorządy na złożenie wniosku o rekompensatę za zmiany w opodatkowaniu wiatraków wprowadzone w 2018 r. Przesłanie go do wojewody po upływie tego terminu oznacza, że pozostanie on bez rozpoznania, a pieniądze przepadną. Zegar zacznie odmierzać czas już w sobotę.

Zasady zwrotu pieniędzy są wskazane w ustawie z 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 30).
Określa ona m.in. wzór wniosku, z jakiego powinny skorzystać gminy, które zostały poszkodowane na skutek zmian w opodatkowaniu wiatraków wprowadzonych w 2018 r. Muszą się w nim znaleźć takie informacje, jak stawka podatku obowiązująca w 2018 r., ustalona przez radę gminy, wykaz elektrowni wiatrowych objętych opodatkowaniem i zlokalizowanych na terenie miejscowości w dniu 31 grudnia 2017 r. czy wskazanie kwoty dochodów utraconych w 2018 r. Ponadto w formularzu trzeba podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana rekompensata, oraz dane do kontaktu z właściwym urzędem gminy.
Wojewoda sprawdzi prawidłowość złożonych wniosków pod względem rachunkowym i formalnym w ciągu trzech miesięcy od dnia ich złożenia. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów wezwie gminę do ich uzupełnienia lub usunięcia w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania. Jeżeli wniosek nie zostanie poprawiony w tym czasie, pozostanie bez rozpoznania.
Z ustawy wynika również, że wojewoda wyda decyzję o odmowie przyznania rekompensaty w przypadku stwierdzenia, że w gminie nie wystąpiły dochody utracone w 2018 r. Organem odwoławczym od jego decyzji jest minister klimatu.
Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, rekompensata wpłynie na rachunek bankowy gminy do 31 grudnia 2022 r.
Z rekompensaty skorzysta ok. 200 gmin, a łącznie wyniesie ona 524,4 mln zł.
Nowe rozwiązanie jest realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r. (sygn. akt K 4/19). Wskazał on, że przepisy, w wyniku których gminy utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r., są niezgodne z konstytucją, ponieważ z mocą wsteczną wprowadziły zmiany w zasadach opodatkowania wiatraków.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wejdzie w życie 5 lutego 2022 r.