Zgłoszenie pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), a nie jego wpisanie jest teraz jednym z warunków otrzymania dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie. To pociąga za sobą konieczność zmodyfikowania wzoru wniosku składanego o to świadczenie.

Nastąpi to dzięki nowemu rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, które dziś ma zostać opublikowane. Dotychczas obowiązujący wzór tego formularza jest określony w załączniku do rozporządzenia z 3 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 3), ale wymaga dostosowania z uwagi na nowelizację przepisów ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.). Dotyczy ona zmiany w warunkach, które gospodarstwo domowe musi spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie.
Co do zasady wysokość tego świadczenia jest zróżnicowana w zależności od tego, ile osób jest w rodzinie, i wynosi od 400 zł w przypadku osoby samotnej do 1150 zł w rodzinach składających się z sześciu i więcej osób. Artykuł 2 ust. 6 ustawy przewiduje jednak możliwość uzyskania wyższego wsparcia (500 zł i 1437,50 zł). Aby tak się stało, gospodarstwo musi korzystać z jednego z wymienionych w tym przepisie źródeł ogrzewania, używać go jako głównego urządzenia grzewczego i zasilać węglem lub paliwami węglopochodnymi. Dodatkowo musi być ono zgłoszone przez właściciela lub zarządcę budynku do CEEB. Jeszcze do 28 stycznia wspomniany art. 2 ust. 6 wskazywał, że źródło ogrzewania ma być wpisane – a nie tylko zgłoszone – do ewidencji, co wielu rodzinom mogło utrudnić otrzymanie dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie. Dlatego resort klimatu postanowił zmienić jego brzmienie. Ta mała (obejmująca tylko jedno słowo) zmiana w ustawie wymaga jednak uwzględnienia jej we wzorze wniosku. Teraz zarówno w treści pkt 3 w części pierwszej formularza, jak i objaśnieniu nr 7 jest mowa o tym, że jedno z zaznaczonych przez wnioskodawcę źródeł ogrzewania jest wpisane do CEEB. W nowym rozporządzeniu w obydwu miejscach użyte jest już słowo „zgłoszenie”.
Może to być problem dla tych gmin, które zamówiły dużą partię druków zgodnego z dotychczasowym wzorem, aby wydawać je osobom zainteresowanym ubieganiem się o dodatek osłonowy. – Szkoda byłoby je wyrzucać, więc będziemy pewnie ręcznie poprawiać dotychczasowe druki i zamieniać wpisanie na „zgłoszenie do CEEB” – mówi Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia czekający na ogłoszenie