Od 4 stycznia można w urzędach miast i gmin składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego - jednorazowego świadczenia, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Jednak nie jest to jedyna pomoc oferowana mieszkańcom na pokrycie rosnących kosztów lokalowych. Specjalny system osłonowy uruchomiło z początkiem roku miasto stołeczne Warszawa. Wysokość dofinansowania (w formie zasiłku celowego) ustalana jest indywidualnie na wniosek, w zależności od aktualnej sytuacji życiowej mieszkańca. Inne miasta też świadczą pomoc.

Pomoc w Warszawie

Warszawa przygotowała miejską formę wsparcia dla mieszkańców stolicy w postaci dodatkowych funduszy na pokrycie kosztów lokalowych. - Już od 1 stycznia udzielane jest miejskie wsparcie w formie zasiłku celowego na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub budynku – zapewnia Marcelina Bogdanowicz inspektorka Urzędu M.ST. Warszawy. - Z dodatkowych środków mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto oraz na stałe mieszkają w Warszawie.

O zasiłek celowy należy zwrócić się do dzielnicowego ośrodka pomocy społecznej. Wsparcie udzielne jest na co najmniej dwa miesiące lub dłużej, a jego wysokość jest ustalana indywidualnie, w zależności od aktualnej sytuacji życiowej osoby wnioskującej. Minimalna wysokość pomocy to 50 proc. miesięcznych kosztów ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Bogdanowicz informuje, że z pomocy osłonowej w 2020 r. skorzystały 5 574 osoby samotnie gospodarujące, co stanowi 18,5 proc. samotnych objętych pomocą ośrodków pomocy społecznej. W 2021 r. takiego wsparcia udzielono 678 rodzinom wielodzietnym.

Niezależnie od tego miasto wciąż będzie przyjmowało wnioski o przyznanie rządowego dodatku osłonowego.

Poza tym niezmiennie można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, czyli realną pomoc w ponoszeniu wydatków w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Nie tylko w Warszawie.

Dodatek mieszkaniowy wciąż w ofercie

- Gdynia od wielu lat wypłaca dodatki mieszkaniowe – mówi Agata Grzegorczyk rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gdyni - Wysokość dodatku zależy od dochodów, opłat za mieszkanie, powierzchni i jest wyliczany indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego. Świadczenie może pokrywać maksymalnie 70 proc. opłat za lokal. W 2021 r. Gdynia wypłaciła dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 4 855 615 zł. Średnia wysokość dodatku wyniosła 242,50 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłaca też Poznań. - To realna pomoc w ponoszeniu opłat za czynsz. Rocznie z takiego wsparcia korzysta 8 tysięcy gospodarstw domowych – mówi Damian Napierała rzecznik prasowy, zastępca dyrektora do spraw wsparcia rodzin z dziećmi.

Dodatek energetyczny

W Krakowie również po staremu, ale… - Bez zmian pozostaje możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego – zapewnia Emilia Król z Biura Prasowego Urzędu Miasta Krakowa. Jednak zauważa, że z uwagi na rządową pomoc znika dodatek energetyczny. - W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym, nie ma możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego w 2022 roku. Wnioski złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie podlegają rozpatrzeniu – mówi Król.

Oczywiście wypłata z wniosków złożonych do 4 stycznia wciąż jest możliwa. Jak informuje gdyński magistrat, wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi miesięcznie:

  • 12,09 zł dla gospodarstwa jednoosobowego;
  • 16,79 zł dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób;
  • 20,15 zł dla gospodarstwa składającego się z 5 i więcej osób.
W związku z art. 15 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone od dnia 4 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r., pozostaną bez rozpoznania. W tym czasie świadczenie zostało zastąpione dodatkiem osłonowym.
Przypomnijmy. Dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, która:
- ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966);
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.Stałe wsparcie celowe i inne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że w przypadku osób wymagających wsparcia w regulowaniu opłat mieszkaniowych udziela pomocy poprzez przyznanie zasiłku celowego lub celowego specjalnego. Dotyczy to osób/rodzin przekraczających kryteria dochodowej tj. kwotę 776 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł netto na osobę w rodzinie. Pomoc może być przyznana m.in. na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych np. kosztów ogrzewania. Wysokość świadczenia ustalana jest w oparciu o indywidualną sytuację osoby ubiegającej się o pomoc, na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz zebranej dokumentacji.

Jak podkreśla krakowski MOPS, otrzymanie dodatku osłonowego nie będzie miało wpływu na uprawnienie do otrzymaniu takiego zasiłku. Dodatek nie jest wliczany do dochodu.

Ponadto w Krakowie realizowany jest Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania (opartego na paliwie stałym) na jeden z systemów proekologicznych. Miasto na ten cel przeznacza świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego/celowego specjalnego. Pomoc przyznawana jest na dany rok kalendarzowy. Mogą się o nią ubiegać osoby i rodziny, które nie wcześniej niż przed 14 września 2011 r. i nie później niż 10 października 2019 r. dokonały trwałej zmiany systemu ogrzewania z ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Beneficjenci muszą zobowiązać się do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu oraz faktycznie zamieszkiwać tam przed i po dokonaniu trwałej zmiany systemu ogrzewania. W ramach programu, o pomoc mogą ubiega się osoby, których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 200 proc. kryterium dochodowego tj. odpowiednio 1552 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 1200 zł netto na osobę w rodzinie.

W 2020 r. wsparciem MOPS zostało objętych około 5 proc. mieszkańców Krakowa. Z pomocy skorzystało 36 0541 osób, w tym 31 8972 to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.