Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację określonych zadań, a w szczególności także na pomoc rzeczową lub finansową dla innych JST, na podstawie odrębnej uchwały (art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych; dalej: u.f.p.). Przepis ten jest skorelowany z art. 220 u.f.p., gdzie postanowiono, że z budżetu może być udzielona innej gminie pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą jej udzielenia jest umowa. Uzupełnieniem tych regulacji jest art. 47 ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: u.d.j.s.t.), z którego wynika m.in., że wysokość dofinansowania określa organ stanowiący tej JST, która udziela dotacji.
Rola rady