Przepisy o elektromobilności zobowiązały zamawiających przeprowadzających niektóre przetargi powyżej progów unijnych do składania specjalnych sprawozdań. Otóż zgodnie z art. 68c ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: u.e.p.a.), dodanym nowelizacją z 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2269), mają oni obowiązek do 31 stycznia każdego roku przekazać ministrowi infrastruktury informację za poprzedni rok o liczbie i kategoriach pojazdów elektrycznych lub napędzanych paliwami alternatywnymi objętych niektórymi zamówieniami. Chodzi o te, o których mowa w art. 68b u.e.p.a. Przy czym obowiązek ten dotyczy postępowań wszczętych po wejściu w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, czyli po 2 sierpnia 2021 r.
Kogo obowiązują przepisy