Dla jednostek samorządu terytorialnego elektromobilność jest kierunkiem nieuniknionym, ale niestety kosztownym. Zakup pojazdów zeroemisyjnych lub niskoemisyjnych wiąże się z dużymi wydatkami. Dodatkowym problemem jest mała liczba punktów ładowania – zarówno pojazdów elektrycznych, jak i napędzanych wodorem.

Informacje dla samorządów

Autorem fragmentu jest: Mateusz Osuchowski, starszy specjalista ds. transportu zbiorowego, Grupa REFUNDA

Dla jednostek samorządu terytorialnego elektro mobilność jest kierunkiem nieuniknionym, ale niestety kosztownym. Zakup pojazdów zeroemisyjnych lub niskoemisyjnych wiąże się z dużymi wydatkami. Dodatkowym problemem jest mała liczba punktów ładowania - zarówno pojazdów elektrycznych, jak i napędzanych wodorem

Obecnie jednak JST mogą skorzystać z programów, które pomogą nie tylko w sfinansowaniu zakupu pojazdów zero- lub niskoemisyjnych, lecz także budowy infrastruktury służącej do ładowania tych pojazdów. Przedstawiamy dostępne obecnie źródła dofinansowania.

Na zakup pojazdów

Program „Mój elektryk” ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przewiduje dofinansowanie m.in. dla JST do zakupu pojazdów zeroemisyjnych, które mogą pomieścić nie więcej niż osiem osób, nie licząc kierowcy (kategoria pojazdu M1), lub pojazdów przystosowanych do przewozów ładunków mających maksymalną masę 3,5 tony (kategoria pojazdu N1) oraz pojazdów dwu-, trzy- lub czterokołowych lekkich - (kategorie pojazdów L1e‒L7e).

Wysokość dofinansowania zależy od kategorii pojazdu oraz ewentualnego deklarowanego przez wnioskodawcę przebiegu pojazdu, jest to odpowiednio:

 • dla pojazdów klasy M1 - 18 750 zł lub 27 000 zł - jeżeli zadeklaruje się średnioroczny przebieg pojazdu większy niż 15 000 km; przy czym maksymalny koszt pojazdu nie może przekroczyć 225 000 zł (na droższe dotacje nie przysługuje);
 • dla pojazdów klasy N1 - 50 000 zł lub 20 proc. kosztów kwalifikowanych, a przy zadeklarowaniu rocznego przebiegu większego niż 20 000 km można liczyć na dofinansowanie w wysokości 30 proc., jednak nie większe niż 70 000 zł;
 • dla pojazdów klasy L1e‒L7e - dotacja może wynieść 30 proc. kosztów, nie więcej niż 4000 zł.

Wnioski do programu można składać do 30 września 2025 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na program. Można to zrobić elektronicznie poprzez system informatyczny na stronach NFOŚiGW o nazwie Generator wniosków o dofinansowanie (https://gwd.nfosigw.gov.pl/). Jest to jedyna forma składania wniosków.

Aby skutecznie złożyć wniosek, trzeba do niego załączyć:

 • dokumenty określające status prawny wnioskodawcy (może to być odpis z rejestru związków międzygminnych/powiatów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w przypadku przedsiębiorców zaś wypis z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej);
 • pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie będzie podpisany przez osoby przewidziane do reprezentacji wnioskodawcy);
 • dokumenty informujące o sytuacji finansowej wnioskodawcy (należy udokumentować ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie, przedstawiając sprawozdanie finansowe [rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych], roczne zeznanie podatkowe wnioskodawcy lub aktualną wieloletnią prognozę finansową wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej).

Powyższe załączniki trzeba przedstawić, składając wniosek w Generatorze wniosków o dofinansowanie. Konieczne jest też złożenie odpowiednich oświadczeń wnioskodawcy. Musi m.in. potwierdzić, że nie zalega z zobowiązaniami, a informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, a także że zapoznał się z warunkami programu priorytetowego „Mój elektryk”. Każdy wniosek będzie podlegać ocenie według kryteriów dostępu oraz kryteriów jakościowych dopuszczających. Kryteria dostępu są to formalności, które zostały spełnione podczas składania wniosku, np. terminowość jego złożenia wniosku, użycie odpowiedniego formularza, cel i rodzaj przedsięwzięcia zgodny z programem. Kryteria jakościowe dopuszczające zostaną spełnione, jeżeli we wniosku oświadczy się m.in., że:

 • pojazd nie zostanie sprzedany co najmniej przez dwa lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Polski, oraz że
 • pojazd zostanie ubezpieczony od uszkodzeń i zniszczeń co najmniej w okresie trwania projektu.

Spełnienie tych warunków jest istotne. Sprzedaż samochodu w ciągu pierwszych dwóch lat od jego zakupu spowoduje np. konieczność zwrotu dofinansowania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku NFOŚiGW przygotuje projektu umowy o dofinansowanie i zostaje ona zawarta pomiędzy wnioskodawcą a NFOŚiGW. Co istotne, wnioskodawca nie może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie możliwości przyznania dofinansowania na podstawie negatywnie ocenionego wniosku. Jednakże odmowa przyjęcia wniosku nie koliduje z możliwością złożenia nowego wniosku w tym samym naborze.

Z tego samego instrumentu wsparcia mogą korzystać inne grupy beneficjentów, m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162), spółdzielnie, rolnicy indywidualni, stowarzyszenia, fundacje, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje religijne.

Zakup taboru

Kolejnym programem kierowanym do JST, z którego można pozyskać środki zewnętrzne na pojazdy zeroemisyjne lub niskoemisyjne, jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ogłoszono dwa nabory pod nazwami: edycja druga oraz edycja trzecia - PGR. W przypadku edycji drugiej o dofinansowanie ubiegać się może każda JST, w przypadku edycji trzeciej - PGR beneficjentami mogą być gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Budżet całego Funduszu Polski Ład to 20 mld zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 lutego 2022 r. dla obu edycji. Dla edycji drugiej można uzyskać dofinansowanie dla taboru zarówno zeroemisyjnego, jak i niskoemisyjnego.

Tabor zero emisyjny, np. elektryczny, może zostać dofinansowany na poziomie 90 proc., tabor niskoemisyjny, np. hybrydowy, może uzyskać dofinansowanie na poziomie 85 proc., a dodatkowo przewidziano dofinansowanie taboru zbiorowego transportu (np. zakup pojazdów spalinowych spełniających normę emisji spalin EURO6 na poziomie 80 proc.). W przypadku drugiego naboru jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie trzy wnioski. Należy mieć na uwadze, że w przypadku składania trzech wniosków jeden z nich nie może przekraczać 65 mln zł, drugi nie może przekroczyć 30 mln zł oraz trzeci 5 mln zł. W trzecim naborze możliwe jest złożenie dwóch wniosków przez JST, które spełniają warunek dotyczący lokalizacji (na ich terenie w przeszłości funkcjonowały PGR).

Dla gmin możliwe jest dofinansowanie na poziomie 2 mln zł dla jednego wniosku oraz 5 mln dla drugiego wniosku. Dla innych wnioskodawców niż gminy (np. powiaty, związku międzygminne i związki powiatowo-gminne) możliwe jest złożenie również dwóch wniosków, jeden o maksymalnej wartości 2 mln zł oraz drugi o wartości 8 mln zł. Wnioskodawcy składający wnioski w trzecim naborze mogą to również zrobić w drugim naborze.

Aby złożyć wniosek bądź wnioski o dofinansowanie, konieczne jest założenie indywidualnego profilu w aplikacji Polski Ład. Wniosek o nadanie dostępu do aplikacji składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą BGK/polskilad z profilu ePUAP należącego do JST. Formularz wniosku dostępu znajduje się na stronie internetowej www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga. Po poprawnej weryfikacji wniosku o dostęp do aplikacji Polski Ład dane do logowania zostaną przesłane pocztą elektroniczną. Wniosek jest w postaci interaktywnego kreatora, który automatycznie zostanie uzupełniony o pola, które zostały wcześniej zdefiniowane we wniosku o dostęp do aplikacji Polski Ład. Po wykonaniu powyższych kroków należy uzupełnić informacje dotyczące samego procesu zakupowego. Konieczne będzie podanie limitu kwoty określającej maksymalny poziom dofinansowania przedsięwzięcia. Aplikacja będzie wymagać wskazania obszaru inwestycyjnego. Co istotne, jest to pole wielokrotnego wyboru, jeżeli zatem inwestycja kwalifikuje się do więcej niż jednego obszaru, trzeba zaznaczyć kilka „okienek”. Należy też określić nazwę inwestycji. Nie może być dłuższa niż 140 znaków.

Kolejnym krokiem będzie opisanie całej inwestycji, maksymalnie może to być 2500 znaków liczone bez spacji. W opisie należy wskazać najważniejsze działania w ramach inwestycji. Bardzo ważne jest, aby uwzględnić tylko najważniejsze informacje dotyczące projektu. Opis inwestycji ma być możliwie hasłowy oraz jak najbardziej treściwy. Po opisaniu inwestycji konieczne będzie zaznaczenie pola, że wnioskodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia postępowań zakupowych do sześciu miesięcy od daty udostępnienia wnioskodawcy w aplikacji Polski Ład wstępnej promesy przez BGK. W kolejnych krokach należy dodać informacje dotyczące okresu realizacji inwestycji, terminu zakończenia inwestycji (planowana data zakończenia), przewidywanej wartości inwestycji, deklarowanej kwoty udziału własnego w inwestycji. Po złożeniu wniosku decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje prezes Rady Ministrów. Po pozytywnej decyzji Bank Gospodarstwa Krajowego wystawia promesę w aplikacji Polski Ład. Po uzyskaniu promesy możliwe jest uruchomienie postępowania zakupowego.

Budowa stacji ładowania

JST mogą również wystąpić o dofinansowanie samych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz wodorowych. Oferuje je program o nazwie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” prowadzony przez NFOŚiGW. JST mogą starać się o dofinansowanie w następujących naborach:

 • budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, która nie będzie stacją ogólnodostępną - budżet na ten cel to 70 mln zł, wysokość dofinansowania określono na poziomie 25 proc. proc. kosztów;
 • budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy od 50 kW do 150 kW - budżet na ten cel to 315 mln zł, wysokość dofinansowania określono na poziomie 30 proc. kosztów;
 • budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW - budżet 315 mln zł, wysokość dofinansowanie określono na poziomie 50 proc.;
 • budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru - budżet 100 mln zł, wysokość dofinansowania określono na poziomie 50 proc. kosztów.

  Zobacz również:

  Inne wynikające z nowelizacji zmiany, które powinny sprzyjać rozwojowi elektromobilności w Polsce

Wnioski należy składać do 31 marca 2022 r. poprzez Generator wniosków o dofinansowanie (https://gwd.nfosigw.gov.pl/) zamieszczony na stronach internetowych NFOŚiGW. Podczas składania wniosku wnioskodawca zostanie poproszony o przedstawienie dokumentów, które potwierdzą jego status prawny (może to być odpis z rejestru związków międzygminnych/powiatów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej) oraz dokumenty finansowe (może to być aktualna wieloletnia prognoza finansowa wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej).

Konieczne będzie również złożenie dokumentu wskazującego prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma zostać zainstalowana ładowarka; powinien to być odpis z księgi wieczystej. Dodatkowo należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwa do podpisania wniosku, jeżeli będą wymagane. Konieczne również będzie uzupełnienie zbioru oświadczeń w formie elektronicznej. Oświadczenia dotyczą m.in. niezalegania z płatnościami w stosunku do urzędu skarbowego, zobowiązania wnioskodawcy, że deklaruje użytkowanie infrastruktury przez co najmniej pięć lat oraz jej ubezpieczenie OC. Wnioskodawca zostanie również poproszony o dokumenty mówiące o sposobie finansowania inwestycji, mogą to być np. wyciągi rachunków bankowych, jeżeli środki na nich przeznaczone są na inwestycję, umowy pożyczki lub kredytu bądź promesa udzielenia kredytu. Konieczne również będzie załączenie dokumentów, stanowiących o tym, że możliwe jest wybudowanie stacji ładowania we wskazanym miejscu zgodnie z miejscowymi uwarunkowaniami i zasadami użytkowania gruntów (np. w formie informacji z planu miejscowego dla danego obszaru).

Wniosek będzie oceniany za pomocą kryteriów dostępu, które stanowią formalne aspekty wniosku, np. terminowość jego złożenia, zbieżność celu inwestycji z programem, zgodność maksymalnego poziom wnioskowanego dofinansowania z programem priorytetowym. Do oceny wniosku stosować się będzie także kryteria jakościowe dopuszczające. Oceniane będą m.in.:

 • przygotowanie instytucji do wdrożenia inwestycji,
 • poprawność kalkulacji wniosku,
 • zagwarantowanie pięcioletniej trwałości przedsięwzięcia.

Powyższe programy dają możliwość aplikowania o środki zarówno na pojazdy, jak i na infrastrukturę do ładowania. Skorzystanie ze środków publicznych w celu przyśpieszenia elektryfikacji floty pojazdów w znaczny sposób może odciążyć budżety JST, które stoją przed trudnym zadaniem.

W ramach tych samych naborów o dofinansowanie mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, rolnicy indywidulani.

Informacje dla przedsiębiorców

Firmy, które planują inwestycje w swoją elektromobilność, mogą sięgnąć po wsparcie finansowane ze środków publicznych. Podobnie jak samorządy mogą korzystać z oferty NFOŚiGW, m.in. dotacji do zakupu auta i na dofinansowania do budowy stacji ładowania aut napędzanych prądem lub wodorem

Ponadto mogą się też starać o dopłaty do leasingowanych elektryków. Ale to nie wszystko. Przedsiębiorcy, szczególnie mali i średni, powinni przyjrzeć się też ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego, który oferuje rozmaite formy wsparcia, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy planujący zakupy taboru. Mowa tutaj o gwarancjach kredytowych i leasingowych BGK oraz o pożyczkach oferowanych poprzez współpracujące z nim instytucje finansowe.

Zakup pojazdów

Od listopada ub.r. przedsiębiorcy mogą już starać się o dotację do zakupu zeroemisyjnego auta z programu „Mój elektryk”. Wnioski mogą składać w ramach tych samych naborów co jednostki samorządu terytorialnego (patrz s. B10). Warunki wsparcia są bardzo podobne, dopłatę mogą otrzymać na te same cele, w tym m.in. do zakupu samochodów osobowych oraz dostawczych, a nawet na motocykli i motorowerów. Identyczne są również kwoty wsparcia przypadające na jeden pojazd. Wnioski składa się za pomocą tego samego generatora.

Terminy. Wnioski należy składać w terminie 22 listopada 2021 r. - 30 września 2025 r. (jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków).

Czy dotacja zostanie wypłacona przed zakupem auta?

Nie. Dotacja do zakupu auta zgodnie z regulaminem może zostać wypłacona dopiero po zakupie pojazdu. A zatem przedsiębiorca musi najpierw kupić auto, a potem otrzyma zwrot środków. Z kolei zgodnie z regulaminem datą zakupu jest data wystawienia końcowej faktury VAT - formalnie potwierdzającej zakup pojazdu oraz stanowiącej podstawę do jego rejestracji (ona również jest wymagana przed wypłatą dotacji). Fakturę potwierdzającą wpłatę środków trzeba dostarczyć do NFOŚiGW. Ponadto warunkiem wypłaty dofinansowania jest dostarczenie do funduszu skanu dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży wraz z adnotacją ubezpieczyciela o uznaniu cesji praw z polisy na rzecz NFOŚiGW oraz dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty.

Co można zrobić w przypadku odrzucenia wniosku?

Jeśli wniosek zostanie odrzucony, to zgodnie z regulaminem odwołanie nie przysługuje. Ale nie oznacza to, że przedsiębiorca jest na przegranej pozycji. Jest proste rozwiązanie: otóż w takiej sytuacji można po prostu złożyć kolejny wniosek. Odrzucenie wniosku czy odmowa przyznania dofinansowania nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego naboru na podstawie nowego wniosku.

Kupiłem pojazd elektryczny we wrześniu 2021 r., jeszcze przed ogłoszeniem naboru dla przedsiębiorców. Czy mam szansę skorzystać z dofinansowania?

Tak. Istnieje taka możliwość. Dotacja jest wypłacana na pojazdy, które zostały zakupione po 1 maja 2020 r. Jeśli ktoś kupił samochód po tej dacie, a przed datą uruchomienia naboru i pojazd ten spełnia warunki regulaminowe, to NFOŚiGW dokonuje refundacji kosztów. To dobra wiadomość dla tych, którzy zakupili zeroemisyjne pojazdy, zanim program ruszył.

Na budowę stacji ładowania

Wszyscy przedsiębiorcy mogą starać się również o środki na budowę stacji ładowania w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, który prowadzi NFOŚiGW.

Warunki. Wnioski mogą składać w ramach tych samych naborów jak JST. Co jednak istotne, w niektórych naborach 20 proc. środków jest z góry przeznaczona tylko dla mikro, małych i średnich firm. Wsparcie ma formę bezzwrotnej dotacji. Jej wysokość jest podobna jak w przypadku JST.

Na co. Firmy (mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy) mogą je otrzymać obecnie na:

 • budowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania (która nie będzie wykorzystywana do świadczenia usługi ładowania);
 • budowę (lub przebudowę) ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;
 • budowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW (lub przebudowę stacji, która spowoduje przyrost mocy do analogicznej wielkości);
 • budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji wodoru.

Terminy. Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. - jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Przedsiębiorca planuje budowę kilku stacji ładowania w różnych lokalizacjach. Czy może złożyć kilka wniosków?

Zgodnie z regulaminem programu zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten wniosek obejmował kilka różnych stacji. Wystarczy, że zostaną we wniosku połączone jako jedno przedsięwzięcie. Nie ma również przeciwskazań, aby to przedsięwzięcie było realizowane dla stacji w różnych lokalizacjach. Inaczej mówiąc, jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, ale w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie kilku stacji.

Dopłaty do leasingowanych aut

Od połowy listopada ub.r. przedsiębiorcy, a także inne podmioty (w tym osoby fizyczne), mogą ubiegać się o dopłatę do leasingu zeroemisyjnych (w tym elektrycznych) aut.

Gdzie skorzystać. O dopłaty można starać się w instytucjach leasingowych, które współpracują z bankami wyłonionymi przez NFOŚiGW, który na swojej stronie publikuje informację o bankach i firmach leasingowych uczestniczących w programie. Pierwszym pozytywnie zweryfikowanym bankiem, który w imieniu NFOŚiGW pośredniczy w przyznawaniu dotacji do leasingu, jest Bank Ochrony Środowiska SA. Ale podpisano już umowy z kolejnymi instytucjami.

Na co. Dopłatami do leasingu mogą być objęte pojazdy zeroemisyjne:

 • kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu maksymalnie 8 osób),
 • kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 t).

Beneficjenci. Oprócz przedsiębiorców z ofert leasingowych korzystać mogą osoby fizyczne, ale również instytuty badawcze, stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne i pozostałe organizacje religijne, a także JST.

Wysokość dofinansowania. Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorcy i typu pojazdu. Kwoty te są identyczne jak przy dotacjach do zakupu aut. Przy czym nie są one wypłacane klientowi, jak przy dotacji, lecz trafiają do firmy leasingowej z przeznaczeniem dofinansowania opłaty wstępnej i opłaty transferowej wskazanych w umowie leasingu pojazdu zeroemisyjnego. Oznacza to, że dopłata pomniejsza opłatę wstępną oraz raty leasingu, jakie płaci klient. W praktyce dzięki dofinansowaniu z programu „Mój elektryk” klienci zapłacą miesięczną ratę niższą od 300 do nawet 800 zł.

Składanie wniosków. Obowiązuje zasada „jednego okienka”, tzn. wniosek o dotację i leasing załatwia się w firmie leasingowej, która podpisała umowę z bankiem udzielającym wsparcia w imieniu NFOŚiGW. Znaczną część formalności z uzyskaniem dotacji przejmuje firma leasingowa. W praktyce procedura wygląda następująco: klient wybiera auto elektryczne z oferty firmy leasingowej i wypełnia formularz wniosku, a ta potwierdza ofertę i przedstawia w imieniu klienta wniosek o dotację bankowi pośredniczącym. Po uzyskaniu zgody na dotację firma leasingowa i klient podpisują umowę wynajmu oraz umowę na dotację. Następnie klient odbiera zamówione auto.

Dla dystrybutorów energii

Nie można w tym miejscu nie wspomnieć również o programie, który wspierać ma operatorów systemów dystrybucyjnych. NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” (program jest finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego). Program ma wspomóc firmy dystrybucyjne w przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury, dzięki której możliwy będzie w dalszej kolejności rozwój sieci stacji ładowania pojazdów,

Dofinansowanie w formie dotacji do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych otrzymać mogą operatorzy systemów dystrybucyjnych na działania związane z:

 • budową nowych/rozbudową/modernizacją stacji transformatorowo-rozdzielczych na wszystkich dowolnych poziomach napięcia,
 • rozbudową/modernizacją pól rozdzielni lub poprawą systemu nadzoru i sterowania tych stacji transformatorowo-rozdzielczych,
 • budową/przebudową linii elektroenergetycznych WN, SN, nn,
 • zwiększeniem stopnia automatyzacji sieci, rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT umożliwiających lub poprawiających warunki monitoringu i wizualizacji stanu pracy sieci.

Terminy. Wnioski o dofinasowanie będzie można składać od 13 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. lub do wyczerpania środków.

Gwarancja de minimis BGK

Przedsiębiorcy, którzy chcą zakupy elektrycznych aut realizować z kredytów w komercyjnych bankach, mogą rozważyć gwarancje de minimis, które oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Wniosek o gwarancję przedsiębiorca składa w banku kredytującym, który ma podpisaną z BGK umowę. Lista banków jest opublikowana na stronie www.deminimis.gov.pl. Z pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. - Gwarancje de minimis, podobnie jak inne gwarancje portfelowe BGK, mogą zabezpieczać przedsiębiorcom finansowanie kredytowe związane z nabyciem lub korzystaniem z pojazdów służących działalności biznesowej - mówi Kinga Szymkiewicz z departament komunikacji i zarządzania doświadczeniami klienta BGK. Przy czym z pomocy de minimis nie mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność zarobkową transportu drogowego, którzy chcą uzyskać kredyt z gwarancją, by zakupić pojazdy przeznaczone do transportu drogowego (dotyczy to gwarancji de minimis i Biznesmax).

Więcej informacji: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/

Gwarancje leasingu/pożyczki

Przedsiębiorcy, którzy planują zakup aut przyjaznych środowisku, mogą też korzystać z oferowanej przez BGK gwarancji spłaty leasingu/pożyczki leasingowej.

Forma wsparcia: Jest to gwarancja udzielana przez BGK, która zabezpiecza spłatę leasingu lub pożyczki leasingowej przyznawanych przez firmy leasingowe (leasingodawców). Celem gwarancji jest wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP w dostępie do finansowania leasingowego.

Dla kogo: Po tę formę wsparcia mogą sięgnąć mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Przy czym nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą podstawową lub znaczącą działalność w jednym z sektorów zastrzeżonych (np. transport pasażerski), albo chcą skorzystać z leasingu/pożyczki leasingowej na zakup aktywa zastrzeżonego, np. samochodu osobowego do celów handlowych, furgonetek, samochodów ciężarowych, które nie spełniają określonych norm emisyjności.

Więcej informacji: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-splaty-leasingu/pozyczki-leasingowej/

Pożyczki pomocowe UE

We wszystkich województwach Polski przedsiębiorcy mają również możliwość kupienia samochodu ekologicznego na potrzeby firmy również ze środków pożyczki pomocowej Unii Europejskiej. - Zwykle zakup samochodu musi być elementem jakiegoś większego projektu innowacyjnego. Przy czym w zależności od regionu te produkty się różnią, dlatego warto porozmawiać z bankiem lub doradcą BGK i poprosić o szczegółowe informacje - mówi Kinga Szymkiewicz z BGK. Przykładowe nazwy produktów instytucji finansowych, dzięki którym można uzyskać tego typu wsparcie w regionach:

 • Pomorskie - Poręczenie;
 • Zachodniopomorskie - Mikropożyczka, Pożyczka Inwestycyjna PLUS, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS;
 • Lubuskie - Pożyczka Inwestycyjna;
 • Dolnośląskie - Pożyczka Rozwojowa, Poręczenie;
 • Mazowieckie - Pożyczka Duża, Pożyczka Mała;
 • odkarpackie - Pożyczka Standardowa, Pożyczka Standardowa - Inwestycyjna. 

Więcej informacji: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/

Oprac. Joanna Pieńczykowska