Za utrudnianie lub udaremnianie władzom gminnym kontroli, czy mamy podpisaną umowę na wywóz szamba z nieruchomości, będzie grozić kara grzywny - wynika z opublikowanego w środę projektu nowelizacji Prawa wodnego.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w środę opublikowano projekt nowelizacji Prawa wodnego, który został przygotowany przez resort infrastruktury.

W głównej mierze nowe przepisy mają odpowiadać na wątpliwości Komisji Europejskiej w tym wszczęte postępowania dotyczące niezgodności polskich przepisów z unijnymi ws. oczyszczania ścieków komunalnych. W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) wskazano, że w 2020 r. procedurą naruszeniową na etapie uzasadnionej opinii, Komisja Europejska objęła łącznie 1 285 aglomeracji na 1 587 aglomeracji ujętych w piątej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

W OSR wymieniono, że zarzuty dotyczą m.in. niezapewnienia, aby 1 183 aglomeracje były wyposażone w system zbierania ścieków komunalnych lub indywidualne lub inne właściwe systemy zbierania, które osiągają ten sam poziom ochrony środowiska, w przypadkach gdy wprowadzenie systemu zbierania nie jest uzasadnione ze względu na brak korzyści dla środowiska lub nadmierne koszty; niezapewnienia, aby w 1 282 aglomeracjach ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania były przed zrzutem poddawane wtórnemu oczyszczaniu; niezapewnienia, aby w 426 aglomeracjach ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania były poddawane oczyszczaniu bardziej rygorystycznemu niż to, które opisano w art. 4 dyrektywy.

Projektowane przepisy doprecyzują m.in. procedurę zmiany i likwidacji aglomeracji. Nowe przepisy wskazywać będą jednoznacznie, że tereny o równoważnej liczbie mieszkańców (RML) wynoszącej 2 000 RLM lub więcej, powinny znaleźć się w granicach aglomeracji. Precyzować też będą, że KPOŚK obejmuje aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 2 000 RLM lub więcej, oraz inwestycje dotyczące rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych.

W uzasadnieniu ustawy wskazano ponadto, że nowe przepisy mają również odpowiadać na zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli ws. gospodarowania nieczystościami ciekłymi w gminach, a które są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych.

W jednym z wniosków pokontrolnych NIK wskazała, że gminy powinny mieć narzędzia prawne, które zapobiegać będą nieprawidłowemu pozbywaniu się przez mieszkańców nieczystości ciekłych oraz będą dyscyplinować właścicieli nieruchomości do zawierania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

"W celu realizacji tego wniosku przewiduje się wzmocnienie narzędzi prawnych dla gminy poprzez wprowadzenie przepisów karnych za utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a, obejmującej m.in. kontrolę dowodów uiszczania opłat za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości m.in. nieczystości ciekłych" - czytamy w uzasadnieniu projektu noweli Prawa wodnego.

Zgodnie z projektem osoba, która będzie utrudniać lub udaremniać przeprowadzenie kontroli będzie podlegać karze grzywny.

Nowe przepisy mają również usprawnić tworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. W uzasadnieniu wyjaśniono, że chodzi m.in. o połączenie procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu; zmianie formy zgody z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy albo sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – co przyśpieszy procedurę wydawania takiej zgody; zastosowaniu do zgody gminy instytucji milczącego załatwienia sprawy; skrócenie czasu na dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych; zmniejszenie elementów zgłoszenia i jego załączników.

"Należy jednocześnie podkreślić, że przedmiotowe zmiany nie mają na celu zachęcać do tworzenia nowych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli gdyż w tym zakresie nie przewiduje się zmian w postaci zachęt lub zwolnień z opłat ponoszonych z tego tytułu. Przewiduje się nawet w projekcie ustawy doprecyzowanie przepisów określających: przesłanki odmowy utworzenia takich miejsc (w tym przez przykładowe wskazanie ograniczeń tworzenia takich miejsc w przypadku, gdy zasadne jest utworzenie kąpieliska); długości okresu, na jaki można utworzyć takie miejsca (30 kolejnych dni a nie wybranych)" - zaznaczono w uzasadnieniu projektu. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/