Gminy wiejskie będą mogły przeznaczyć środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wkład własny budowy lub modernizacji dróg lokalnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 także po odwołaniu stanu epidemii.

Zakłada to projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020.
Dzięki zmianie rozporządzenia gminy, które są beneficjentami PROW, będą mogły zaliczyć do kosztów kwalifikowanych pieniądze otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), który jest zasilany właśnie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dlaczego obecnie nie jest to możliwe? Zgodnie z obowiązującymi regulacjami środki z funduszu mogą być przeznaczane w szczególności na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1414) koszty kwalifikowalne budowy lub modernizacji dróg lokalnych nie mogą być współfinansowane z jakichkolwiek innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe. Zmiana we wspominanym rozporządzeniu ustanawia tu wyjątek.
Podczas epidemii podstawą prawną do wspomnianego współfinansowania jest rozporządzenie z 3 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2 (Dz.U. 2021 r. poz. 418).
Jednocześnie projekt rozporządzenia wydłuża okres realizacji PROW 2014–2020 o dwa lata. Dostosowuje w tym zakresie warunki przyznawania pomocy finansowej do zmian przepisów Unii Europejskiej. W związku z tym zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe do 30 czerwca 2025 r. Obecnie ten termin to 30 czerwca 2023 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji publicznych