Ustawa realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r. Zgodnie z wyrokiem TK, uprawnionymi do uzyskania rekompensat będą gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r.

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), koszt rekompensat to 524,43 mln zł.

Reklama

Aby otrzymać rekompensatę, gmina w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Wnioski rozpatrywał będzie wojewoda. Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym, wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty. Po wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty wojewoda przekaże ją na wskazany rachunek bankowy gminy do 31 grudnia 2022 r.

Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister właściwy do spraw klimatu.

Nowe przepisy mają wejść w życie 5 lutego 2022 r. Rekompensaty mają być wypłacane w 2022 r.

(ISBnews)