Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) będą mogły utworzyć wydziały lub samodzielne stanowiska do zwalczania przestępczości środowiskowej.

Zakłada to projekt ministra klimatu i środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz.U. z 2018 r. poz. 2531).
Aktualnie w WIOŚ są zatrudnieni pracownicy zajmujący się przestępczością środowiskową, ale pracują w innych komórkach organizacyjnych. Zmiana rozporządzenia umożliwi przeniesienie ich do jednej jednostki i pozwoli im na zajmowanie się jedynie zwalczaniem przestępczości środowiskowej, bez obciążania ich innymi zadaniami. Ma to podnieść efektywność tych działań.
Nie przewidziano jednak dodatkowych środków na nowe wydziały lub stanowiska – wynika z oceny skutków regulacji. Ich tworzenie będzie możliwością, a nie obowiązkiem. Będą one podlegały bezpośrednio wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska.
Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu, sprawa jest bowiem pilna – jak zauważa resort, rośnie liczba czynów zabronionych, które wypełniają znamiona przestępstw lub wykroczeń przeciwko środowisku.
W ubiegłym roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało, że w strukturach GIOŚ powstanie nowy departament, który zajmie się zwalczaniem przestępczości środowiskowej. Proces jego formowania zaplanowano na lata 2020–2022. Resort przekonywał, że do rozbijania grup przestępczych potrzebne są skoordynowane działania wielu podmiotów, m.in. organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej i organizacji społecznych. Z kolei na etapie konsultacji społecznych jest pakiet zmian w ustawach „w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej”. Zakłada on m.in. do 10 mln zł nawiązki za przestępstwo przeciwko środowisku i wyższe sankcje karne za nielegalne postępowanie z odpadami. Ponadto odpady wjeżdżające do kraju mają być objęte systemem SENT (jak obecnie paliwa).
Etap legislacyjny
Projekt w procesie opiniowania