• Świadczenie wyrównawcze dla większej grupy opiekunów
Nie tylko matki, które mają przyznaną tzw. emeryturę wcześniejszą kobiet (EWK), ale też te otrzymujące inne świadczenia emerytalno-rentowe będą mogły wnioskować o świadczenie wyrównawcze. Taką poprawkę wprowadził Senat do ustawy o świadczeniu wyrównawczym. Przepisy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm zakładały bowiem, że ta forma wsparcia, stanowiąca różnicę między kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a wysokością emerytury, będzie przysługiwać wyłącznie tym rodzicom, którzy uzyskali prawo do emerytury EWK na podstawie rządowego rozporządzenia. Co do zasady mogły ją otrzymać osoby, które nie mogły kontynuować zatrudnienia z uwagi na konieczność sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Zmiana przyjęta przez senatorów rozszerza więc prawo do tej pomocy finansowej również na matki na innych świadczeniach emerytalno-rentowych, ale teraz trafi ponownie do Sejmu, który może ją odrzucić.
MT
Reklama
• Senatorowie na tak w sprawie dodatkowego wynagradzania cyberspecjalistów
Senat przyjął ustawę o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, wprowadzającą tzw. świadczenie teleinformatyczne w wysokości nawet 30 tys. zł brutto. Będzie ono wypłacane specjalistom z tego zakresu – zarówno pracownikom, jak i funkcjonariuszom m.in. służb mundurowych, organów administracji państwowej oraz podmiotom krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Senatorowie wprowadzili do ustawy wiele poprawek dotyczących m.in. zwiększenia puli pieniędzy na wypłatę dodatku oraz złagodzenia zasad utraty prawa do niego. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm.

Reklama
DB
• Nowe zasady korzystania ze zwolnień za kolejowe grunty
Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ma ona zapobiec unikaniu płacenia daniny przez podmioty, które mają na swoim terenie tory kolejowe. Nowela wprowadzi rozwiązanie, zgodnie z którym zwolnienie od podatku od nieruchomości będzie dotyczyło nie całości gruntu, ale tylko tych jego części zajętych pod infrastrukturę kolejową i zarazem wykorzystywanych na cele określone w przepisach o transporcie kolejowym. Z jednej strony nowe regulacje rozwiążą zasadniczą kwestię zgłaszaną przez samorządy, ale jednocześnie rozszerzą zwolnienia z podatku od nieruchomości o infrastrukturę usługową i nieczynną. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Czeka na podpis prezydenta.
UM
• Ułatwienia dla handlujących rolników
W piątki i soboty rolnicy i ich domownicy będą mogli sprzedawać swoje towary w miejscach wyznaczonych przez gminy. Chodzi o wytworzone w gospodarstwie produkty rolno-spożywcze oraz te pochodzące ze zbiorów w lesie (np. jagody i grzyby), wyroby rękodzieła, dziczyznę. Tak wynika z ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, którą na ostatnim posiedzeniu rozpatrzył Senat (nie wprowadził do niej poprawek). Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. (wyznaczenie miejsca do handlu będzie zadaniem obowiązkowym gminy). Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.
ŁG