Tak uważa Związek Powiatów Polskich (ZPP), który przedstawił swoje zastrzeżenia do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (KPPPR) na 2022 r. Wzorem poprzednich lat jego główny cel, czyli zwiększenie skuteczności walki z przemocą domową oraz zmniejszenie skali tego zjawiska, dzieli się na cztery cele szczegółowe. Należą do nich: zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy, zwiększenie dostępności oraz wsparcia dla osób doznających domowej agresji, zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec sprawców, podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów, które wykonują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy.
W ramach każdego z celów przewidziane są konkretne działania. Uwagi ZPP dotyczą m.in. zadania, które jest elementem trzeciego celu, czyli opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla domowych agresorów. Powiaty mają otrzymać na to zadanie 3,6 mln zł. Problem w tym, że wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu jest 380, co oznacza, że średnio na jeden samorząd przypadnie 9600 zł. ZPP argumentuje, że przy takiej perspektywie finansowej realizacja zadania jest praktycznie niemożliwa. Tym bardziej że projekt KPPPR zakłada, że w każdym powiecie miejsca we wspomnianych programach mają być dostępne przez cały rok. Zaplanowana kwota jest zbyt niska, aby zagwarantować dostępność w takim zakresie.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku innego działania zawartego w trzecim celu szczegółowym, czyli prowadzenia programów psychologiczno-terapeutycznych. Na to zadanie w 2022 r. ma być 1,2 mln zł, a za jego realizację będą odpowiadały gminy i powiaty. ZPP wskazuje, że nie uda się tego zrobić za taką kwotę, i to nawet gdyby tylko połowa samorządów wyraziła chęć organizacji wspomnianych programów. Dlatego zdaniem ZPP należy ponownie przeliczyć skutki finansowe wiążące się z tym zadaniem.
Związek wskazuje na konieczność uzupełnienia programu o środki finansowe na rozbudowę sieci i zwiększanie oferty placówek udzielających wsparcia ofiarom przemocy, które całkowicie lub chociaż częściowo pokryją koszty z tym związane.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu uchwały