„Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021– –2027” – taka będzie nowa nazwa programu, w ramach którego są dystrybuowane paczki z produktami spożywczymi wśród osób i rodzin o niskich dochodach.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie jego przyjęcia trafił właśnie do konsultacji. Będzie on stanowił bezpośrednią kontynuację obecnie realizowanego „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014– –2020”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym (mogą one być wydawane maksymalnie do końca 2023 r., więc ostateczny terminu startu nowego programu będzie zależał od tego, kiedy zostaną one wykorzystane).
Nowy program, którego źródłem finansowania będą środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), ma opierać się na analogicznych zasadach jak obecny. To oznacza, że sieć dystrybucji żywności będzie oparta na ogólnopolskich organizacjach partnerskich, które zostaną wybrane w drodze konkursu. Teraz taką rolę odgrywają Polska Federacja Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Kościół Starokatolicki. Będą one współpracować z organizacjami regionalnymi i lokalnymi, które będą odpowiedzialne za wydawanie paczek. Obecnie w wielu gminach, a szczególnie w tych, w których nie działają organizacje pozarządowe mogące zająć się dystrybucją żywności, funkcję tę wykonują ośrodki pomocy społecznej (dotyczy to ok. 30 proc. samorządów).
Poza tym do zadań ośrodków pomocy społecznej tak jak do tej pory będzie należało kwalifikowanie osób spełniających warunki do uzyskania wsparcia. W przypadku POPŻ jest to pozostawanie w trudnej sytuacji życiowej z powodu m.in. niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby oraz osiąganie dochodu poniżej kryterium, które wynosi obecnie 220 proc. progu obowiązującego w pomocy społecznej. Analogicznie będzie również w odniesieniu do FEPŻ, przy czym poziom kryterium dochodowego będzie określony na późniejszym etapie, gdy nowy program zacznie być faktycznie realizowany.
Łącznie na program FEPŻ przeznaczonych jest 527,7 mln euro, z czego 90 proc. to pieniądze z EFS+, a 10 proc. – środki budżetu państwa.