Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło założenia do projektu specustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Ma ona rozwiązać problem odpadów niebezpiecznych pozostałych po byłych państwowych zakładach przemysłowych. Lokalne społeczności wyczekiwały go od dawna, bo to mieszkańcy ponoszą zdrowotne konsekwencje wpływu trucizn zanieczyszczających ziemię i wody powierzchniowe.
Celem specustawy jest odzyskanie tych terenów do ponownego wykorzystania, a w niektórych przypadkach nadanie im nowych funkcji.