Podniesiono także pobory zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku tych pracowników wzrost stawek nie jest jednak tak spektakularny. Związany on jest raczej ze wzrostem wysokości pensji minimalnej. Rozporządzenie modyfikuje także zasady naliczania dodatku specjalnego dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa. Po zmianach wynosi 30 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (dotychczas było to od 20 proc. do 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego, a dla prezydenta m.st. Warszawy - 50 proc.; konkretny procent z tego przedziału wskazywała zaś w uchwale rada lub sejmik).
Największy wpływ na finanse samorządu będzie jednak miał nowo dodany pkt 4 w ust. 2 art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych, który wprowadza nowe pojęcie, jakim jest minimalne wynagrodzenie, które nie może być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że „maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku” jest to suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz starosty i marszałka województwa także kwoty dodatku specjalnego.
Rozwiązanie to jest powiązane ze zmianami w rozporządzeniu, które wskazuje maksymalne wynagrodzenie zasadnicze na poszczególnych stanowiskach. I tak po wejściu w życie nowych przepisów dla pracowników z wyboru nie jest ono ustalone za pomocą widełek, ale poprzez wskazanie jego maksymalnej kwoty. W tym miejscu warto podkreślić, że o ile dotychczasowy maksymalny ustawowy pułap zarobków stanowił barierę nieograniczonego wzrostu pensji włodarza, o tyle obecne minimalne wynagrodzenie ma charakter gwarancyjny, gdyż zapewnia określoną kwotę uposażenia. Tę jednak w każdym przypadku trzeba wyliczyć (nie jest ona podana wyraźnie w rozporządzeniu). Z naszych kalkulacji wynika, że w praktyce każdemu włodarzowi rada/sejmik musi podnieść uposażenie, bo dotychczasowy maksymalny pułap apanaży nie pokrywa się z minimalnym poziomem wynagrodzenia włodarza na danym szczeblu samorządu. Jednak wydanie uchwał to niejedyne obowiązki, które wiążą się z wejściem w życie nowego rozporządzenia. Należy dać podwyżki pozostałym zatrudnionym z wyboru (np. wicestarostom czy wicemarszałkom województwa) oraz pracownikom z powołania. Dodatkowo wydać należy nowy (lub zmienić) regulamin wynagradzania. I dostosować pensje pracowników na umowach o pracę do jego rozwiązań. ©℗